Vytvořte fakturu

7R PANMED - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.02.2016
Basic information
Obchodní název 7R PANMED
IČO 17320747
TIN 2020292604
DIČ SK2020292604
Datum vytvoření 10 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 7R PANMED
Spoločenská 9
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 237 075 €
Zisk 2 899 €
Kontaktní informace
Email 7r@panmed.sk
webové stránky http://panmed.sk
Telefon(y) +421243412438, +421243412439, +421243413440, +421243643292, +421243643293
Fax(y) 0243413440
Date of updating data: 22.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,408,189
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 215,094
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 215,094
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 46,471
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 136,078
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,500
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,045
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,188,754
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 847,860
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 139
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 847,721
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,291,634
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,291,467
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,291,467
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 157
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 49,260
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,806
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 47,454
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,341
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,331
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 10
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,408,189
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 253,499
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,126
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,126
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 242,834
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 242,834
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,899
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,154,690
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,604
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,903
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,701
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,142,949
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,115,868
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,115,868
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,373
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,632
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,076
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,137
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,137
Date of updating data: 22.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,234,363
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,237,075
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,059,589
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 174,774
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,712
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,229,101
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,923,288
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,190
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 1,963
D. Služby (účtová skupina 51) 50,872
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 158,133
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 120,634
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 36,297
4. Sociální náklady (527, 528) 1,202
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,282
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 46,251
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 46,251
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,327
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,795
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,974
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 231,050
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 142
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 142
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 142
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,314
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,251
2. Ostatní náklady (562A) 1,251
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 63
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,172
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,802
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,903
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,644
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -741
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,899
Date of updating data: 22.02.2016
Date of updating data: 22.02.2016