Vytvořte fakturu

SLOVING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Obchodní název SLOVING
IČO 17321069
TIN 2020328002
DIČ SK2020328002
Datum vytvoření 24 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVING
Slovnaftská 102
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 328 743 €
Zisk 400 687 €
Kapitál 860 588 €
Vlastní kapitál 363 324 €
Kontaktní informace
Email sloving@sloving.sk
Telefon(y) 0245244566, 0245244630, 0245640115, 0245640116, 0245640117, 0245642011, 0245642012, 0245642013
Fax(y) 0245244566
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,334,397
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 176,416
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 176,416
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 176,416
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,148,265
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 35,528
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35,528
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,957,448
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,916,764
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,916,764
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,128
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,112
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 26,444
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 155,289
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 24,566
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 130,723
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,716
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,716
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,334,397
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 479,569
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,916
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,916
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 56,974
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 400,687
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,854,828
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 66,371
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,851
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 58,963
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,557
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,722,163
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,271,540
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,271,540
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 263,424
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 53,822
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 35,940
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,173
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,264
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 66,294
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 65,294
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,000
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,173,700
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,328,743
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,418
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,172,282
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 155,043
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,776,468
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 694,338
D. Služby (účtová skupina 51) 3,920,370
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,093,770
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 774,282
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 271,627
4. Sociální náklady (527, 528) 47,861
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,996
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 37,753
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 37,753
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,241
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 552,275
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,558,992
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,378
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 27
XII. Kurzové zisky (663) 2,351
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,448
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 534
2. Ostatní náklady (562A) 534
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,160
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 22,754
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,070
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 528,205
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 127,518
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 127,518
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 400,687
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016