Vytvořte fakturu

EEA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.05.2016
Basic information
Obchodní název EEA
IČO 17321204
TIN 2020299391
DIČ SK2020299391
Datum vytvoření 17 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EEA
Hattalova 12/B
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 663 679 €
Zisk 171 415 €
Kontaktní informace
Email mail@eea.sk
Telefon(y) 0244453690
Fax(y) 0244453854
Date of updating data: 04.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,407,780
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 68,163
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 10,247
2. Software (013) - /073, 091A/ 10,247
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,450
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,450
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 45,466
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 45,466
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,003,061
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 164
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 164
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 521,631
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 500,167
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 500,167
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 11,140
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 10,116
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 208
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 481,266
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,523
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 475,743
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 336,556
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,037
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 325,519
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,407,780
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 932,054
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 23,400
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 23,400
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,979
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 4,979
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 19,916
2. Ostatní fondy (427, 42X) 19,916
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 28,086
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 28,086
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 684,258
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 869,824
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -185,566
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 171,415
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 384,491
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 518
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 56
12. Odložený daňový závazek (481A) 462
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 331,025
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 155,308
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 155,308
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,799
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 63,955
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 44,885
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 65,045
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 52,948
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 52,948
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 91,235
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 91,235
Date of updating data: 04.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,621,643
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,663,679
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,621,643
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 600
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41,436
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,421,444
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 51,944
D. Služby (účtová skupina 51) 794,810
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,511,448
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,106,659
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 376,832
4. Sociální náklady (527, 528) 27,957
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,589
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,542
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,542
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -54,601
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 108,712
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 242,235
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,774,889
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 83
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 32
XII. Kurzové zisky (663) 51
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,110
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,675
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,435
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,027
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 237,208
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 65,793
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 61,755
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 4,038
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 171,415
Date of updating data: 04.05.2016
Date of updating data: 04.05.2016