Vytvořte fakturu

exe - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.11.2016
Basic information
Obchodní název exe
IČO 17321450
TIN 2020299490
Datum vytvoření 30 Červenec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo exe
Slávičie údolie 6
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 212 278 €
Zisk 78 355 €
Kontaktní informace
Email info@exe.sk
webové stránky http://www.exe.sk
Telefon(y) +421267296111
Fax(y) 0267296666
Date of updating data: 28.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,816,571
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 85,108
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 10,040
2. Software (013) - /073, 091A/ 10,040
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 75,068
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 69,096
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,652
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 320
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,652,914
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 16,183
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 178
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,712
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 3,293
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 27,458
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 27,458
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,383,727
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,383,727
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,383,727
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,225,546
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,851
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,223,695
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 78,549
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 78,549
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,816,571
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 765,181
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 624,300
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 624,300
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 62,430
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 62,430
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 96
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 96
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 78,355
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,658,307
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,272
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,272
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,828
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 2,828
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,509,349
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,902,879
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,902,879
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 74,690
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 42,244
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 489,396
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 140
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 135,858
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 135,858
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 393,083
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 128,289
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 264,794
Date of updating data: 28.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 14,216,707
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,212,278
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,056,126
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,050,740
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,862
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 97,550
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,084,286
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 894,978
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 50,028
D. Služby (účtová skupina 51) 11,527,082
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,530,402
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,153,796
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 351,357
4. Sociální náklady (527, 528) 25,249
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,218
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 53,483
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 53,483
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,177
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -4,282
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,200
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 127,992
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,634,778
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,429
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,185
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,185
XII. Kurzové zisky (663) 2,244
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,683
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,980
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 1,980
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4,680
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,023
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,254
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 117,738
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 39,383
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 52,506
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -13,123
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 78,355
Date of updating data: 28.11.2016
Date of updating data: 28.11.2016