Vytvořte fakturu

RAMIRENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.01.2017
Basic information
Obchodní název RAMIRENT
IČO 17321484
TIN 2020342863
DIČ SK2020342863
Datum vytvoření 11 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAMIRENT
Opletalova 65
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 616 852 €
Zisk 563 931 €
Kapitál 5 398 157 €
Vlastní kapitál 1 129 461 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264778691, +421264537732, +421264537731, +421264776371, +421264778677, +421264775375, +421850123687
Fax(y) 0335333430, 0264776371
Date of updating data: 11.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,708,542
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,264,417
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 112,420
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,840
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 108,580
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,151,997
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 200,422
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,949,395
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,180
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,410,316
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 148,729
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 139,799
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,930
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 252,459
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 252,459
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 924,808
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 924,351
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,163
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 917,188
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 437
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 84,320
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 36,950
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 47,370
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33,809
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 32,021
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,788
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,708,542
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 958,918
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,941
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,941
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 979,445
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 33,194
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,194
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -949,593
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,421,249
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,370,842
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 563,931
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,749,090
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 974
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 974
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,611,280
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 580,409
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 259,805
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 320,604
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,828,012
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 44,795
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 29,922
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 128,142
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 135,911
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,857
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 115,054
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 925
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 534
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 534
Date of updating data: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,613,596
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,616,852
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 157,963
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,167,186
V. Aktivace (účtová skupina 62) 39
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 211,012
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,652
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,079,126
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 126,555
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 591,651
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -14,682
D. Služby (účtová skupina 51) 2,959,089
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 990,202
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 713,740
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 253,143
4. Sociální náklady (527, 528) 23,319
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,241
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,160,249
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,222,203
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -61,954
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 132,695
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -209,940
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 325,066
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 537,726
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,662,575
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,085
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 5,075
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 134,603
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 122,405
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 122,405
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4,365
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,833
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -129,518
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 408,208
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -155,723
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 96,736
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -252,459
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 563,931
Date of updating data: 11.01.2017
Date of updating data: 11.01.2017