Vytvořte fakturu

AST Odenwald - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AST Odenwald
IČO 17321786
TIN 2020521767
DIČ SK2020521767
Datum vytvoření 26 Srpen 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo AST Odenwald
Jozefská 23
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 795 804 €
Zisk 81 693 €
Vlastní kapitál 3 037 591 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254430482, +421254430638, +421254430771
Fax(y) 0254430638, 0424340351
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,290,542
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,893,736
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 684,459
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 684,459
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,518,903
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 311,816
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,043,565
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 127,557
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 35,615
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 350
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 690,374
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 577,795
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 11,579
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 101,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,389,500
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,071
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,553
3. Výrobky (123) - /194/ 1,518
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 566,551
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 566,551
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 177,051
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 161,369
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 161,369
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,125
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,557
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 636,827
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 177,444
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 459,383
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,306
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,492
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,814
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,290,542
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,150,865
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 540,222
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 540,222
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 276,945
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 276,945
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 14,786
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 498
2. Ostatní fondy (427, 42X) 14,288
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 648,576
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 648,576
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,588,643
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,588,643
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 81,693
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,139,076
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,073,891
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,028,204
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 40,244
12. Odložený daňový závazek (481A) 5,443
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 57,725
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 32,358
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,358
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,211
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,467
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,150
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,539
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,460
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,460
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 601
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 601
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 788,615
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 795,804
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 142
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 788,473
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,519
V. Aktivace (účtová skupina 62) 2,452
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,218
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 685,534
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 178,222
D. Služby (účtová skupina 51) 75,278
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 234,696
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 173,989
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 55,166
4. Sociální náklady (527, 528) 5,541
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,714
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 160,559
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 160,559
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 544
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,521
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 110,270
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 539,086
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,536
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 3,818
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 3,818
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,718
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,718
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,332
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,332
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,796
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 107,474
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 25,781
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 25,797
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -16
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 81,693
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17321786 TIN: 2020521767 DIČ: SK2020521767
 • Sídlo: AST Odenwald, Jozefská 23, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Srpen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Jozef Theis predseda Chrobákova 1/A Bratislava 841 02 01.04.2004
  Samuel Theis podpredseda Chrobáková 2881/1A Bratislava 841 02 01.10.2005
  Mária Bošková člen Rozkvet 2060/127 Považská Bystrica 017 01 01.10.2005
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.10.2005Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Samuel Theis - podpredseda Chrobáková 2881/1A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.10.2005
   Mária Bošková - člen Rozkvet 2060/127 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 01.10.2005
   28.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová - podpredseda J. Alexyho 1/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2004
   Ing. Marián Somorovský - člen Znievska 40 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.04.2004
   26.04.2005Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   poradenské služby v oblasti dopravy a investičnej výstavby
   prenájom nebytových priestorov
   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia. vykonávanie vrtných a vzorkovacích prác pre uvedené účely
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť účtovných poradcov
   04.05.2004Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Theis - predseda Chrobákova 1/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2004
   Zlatica Gryžboňová - podpredseda J. Alexyho 1/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2004
   Ing. Marián Somorovský - člen Znievska 40 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.04.2004
   03.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Gryžboň - člen predstavenstva J. Alexyho 1/A Bratislava
   Zlatica Gryžboňová - predseda predstavenstva Janka Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Marián Somorovský - podpredseda predstavenstva Znievska 40 Bratislava Vznik funkcie: 27.05.2002
   18.09.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Somorovský - podpredseda predstavenstva Znievska 40 Bratislava Vznik funkcie: 27.05.2002
   17.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mázik - člen predstavenstva Líščie údolie 73 Bratislava
   05.06.2001Nové obchodné meno:
   AST Odenwald, a.s.
   04.06.2001Zrušené obchodné meno:
   PRAVIS, akciová spoločnosť
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   20.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Peter Gryžboň - člen predstavenstva J. Alexyho 1/A Bratislava
   19.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kelečínová - členka Bakošova 14 Bratislava
   08.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová - predseda predstavenstva Janka Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Miroslav Mázik - člen predstavenstva Líščie údolie 73 Bratislava
   07.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová - členka Janka Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Ľudovít Macák - predseda predstavenstva Heyrovského 16 Bratislava
   11.10.1999Nové predmety činnosti:
   požičiavanie motorových vozidiel
   činnosť účtovných poradcov
   12.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová - členka Janka Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Mária Kelečínová - členka Bakošova 14 Bratislava
   Ing. Ľudovít Macák - predseda predstavenstva Heyrovského 16 Bratislava
   11.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Kamila Balcová - členka Za hradbam 17 Pezinok
   Ing. Ľudovít Macák - člen Heyrovského 16 Bratislava
   JUDr. Jozef Theis - predseda predstavenstva Chrobákova 1/A Bratislava
   12.09.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   23.02.1995Nové sidlo:
   Jozefská 23 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť - šírenie a distribúcia neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.02.1995Zrušené sidlo:
   Mostová 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   18.07.1994Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Kamila Balcová - členka Za hradbam 17 Pezinok
   Ing. Ľudovít Macák - člen Heyrovského 16 Bratislava
   17.07.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Zita Holá - podpredseda predstavenstva Revolská 9 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrokendl nám. 6.apríla 21 Bratislava
   22.11.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť realitnej agentúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom strojov, prístrojov, automobilov a priemyselného tovaru
   zastupiteľská činnosť a sprostredkovanie obchodu
   faktoring a forfaiting
   21.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. Sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností
   2. Zabezpečovanie technických, právnych a ekonomických podkladov nutných pre rozhodovanie o kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
   3. Vypracovanie právnych zmlúv na zabezpečenie obchodných prípadov spojených s kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností
   4. Poradenská a konzultačná činnosť v otázkach privatizácie, likvidácie podnikov a ich častí, reprivatizácie, reštitúcie a podnikania s nehnuteľnosťami
   5. Zastupovanie na základe splnomocnenia, sprostredkovateľská činnosť pri kupónovej privatizácii, spracovanie privatizačných projektov, transformačných projektov RD
   6. Prevádzkovanie a správa budov
   7. Obchodná činnosť
   9. leasingové oprácie vrátane know-how
   10.predaj a nákup nehnuteľnosti
   11.výkon obchodného zastúpenia tretích osôb
   26.08.1991Nové obchodné meno:
   PRAVIS, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Mostová 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1. Sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností
   2. Zabezpečovanie technických, právnych a ekonomických podkladov nutných pre rozhodovanie o kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
   3. Vypracovanie právnych zmlúv na zabezpečenie obchodných prípadov spojených s kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností
   4. Poradenská a konzultačná činnosť v otázkach privatizácie, likvidácie podnikov a ich častí, reprivatizácie, reštitúcie a podnikania s nehnuteľnosťami
   5. Zastupovanie na základe splnomocnenia, sprostredkovateľská činnosť pri kupónovej privatizácii, spracovanie privatizačných projektov, transformačných projektov RD
   6. Prevádzkovanie a správa budov
   7. Obchodná činnosť
   9. leasingové oprácie vrátane know-how
   10.predaj a nákup nehnuteľnosti
   11.výkon obchodného zastúpenia tretích osôb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zita Holá - podpredseda predstavenstva Revolská 9 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrokendl nám. 6.apríla 21 Bratislava
   JUDr. Jozef Theis - predseda predstavenstva Chrobákova 1/A Bratislava