Vytvořte fakturu

SILAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název SILAN
IČO 17323088
TIN 2020350134
DIČ SK2020350134
Datum vytvoření 22 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SILAN
Romanova 5
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 517 €
Zisk -5 651 €
Kapitál 88 416 €
Vlastní kapitál 3 803 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262318163
Fax(y) 0262318069
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 81,236
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 69,285
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,506
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,169
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 15,337
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 52,779
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 18,589
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 34,190
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,932
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,460
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,460
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,460
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,472
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 175
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,297
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 19
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 81,236
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -457
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,298
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,298
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,104
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 47,878
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -50,982
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,651
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,659
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 81,659
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 807
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 807
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 79,080
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,772
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 34
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 34
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,517
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 19,485
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,032
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,941
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,078
D. Služby (účtová skupina 51) 4,880
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,763
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,855
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,554
4. Sociální náklady (527, 528) 354
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 277
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,354
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,354
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 589
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,424
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,527
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 268
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 268
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -267
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,691
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,651
Date of updating data: 23.11.2015