Vytvořte fakturu

Askin & Co. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Obchodní název Askin & Co.
IČO 17323100
TIN 2020316232
DIČ SK2020316232
Datum vytvoření 13 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Askin & Co.
Martinská 31
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 500 902 €
Zisk 184 457 €
Kapitál 2 587 193 €
Vlastní kapitál 1 645 522 €
Kontaktní informace
Email askin@askin.sk
webové stránky http://www.askin.sk
Telefon(y) +421243420145
Fax(y) 0243336697
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,303,303
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 165,139
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 145,178
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 145,177
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 19,961
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 19,961
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,129,594
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 245,897
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 245,897
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,584
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,584
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,760,392
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,760,193
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,760,193
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 199
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 121,721
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,138
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 112,583
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,570
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 145
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,425
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,303,303
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,035,664
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,843,903
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,843,903
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 184,457
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 267,639
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,431
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,431
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 224,711
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 127,067
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 127,067
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,404
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,589
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 66,651
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 37,497
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,677
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,820
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,466,180
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,500,902
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,197,073
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 269,107
V. Aktivace (účtová skupina 62) 4,619
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,689
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,414
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,259,435
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,777,783
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 87,438
D. Služby (účtová skupina 51) 653,840
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 617,165
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 521,369
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 78,911
4. Sociální náklady (527, 528) 16,885
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 831
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 46,389
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 46,389
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 27,774
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 34,563
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,652
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 241,467
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 951,738
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,834
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 1,824
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,372
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,382
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 989
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,538
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 239,929
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 55,472
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 59,632
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -4,160
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 184,457
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017