Vytvořte fakturu

DEVANA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název DEVANA
IČO 17323606
TIN 2020382122
DIČ SK2020382122
Datum vytvoření 31 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEVANA
Priemyselná 6
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 168 327 €
Zisk 6 104 €
Kapitál 104 849 €
Vlastní kapitál -4 494 €
Kontaktní informace
Email devana@micronet.sk
Telefon(y) +421253413893, +421253416315
Fax(y) 0253416315
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 102,992
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 91,951
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 91,951
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,458
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 76,952
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,541
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,572
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,228
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,228
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,717
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,610
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,610
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 107
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,627
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,209
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,418
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,469
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,469
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 102,992
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,610
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 498
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 100,557
2. Ostatní fondy (427, 42X) 100,557
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -112,852
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -112,852
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,104
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101,382
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 145
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 145
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 18,117
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 18,117
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 66,251
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,510
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,510
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 53,043
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,227
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 700
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,729
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,869
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,869
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 148,774
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 168,327
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 133,894
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,880
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,553
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 160,434
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,615
D. Služby (účtová skupina 51) 97,123
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 28,036
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,846
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,618
4. Sociální náklady (527, 528) 1,572
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,357
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,170
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,170
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,133
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,893
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,036
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 477
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 477
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -475
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,418
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,314
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,314
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,104
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015