Vytvořte fakturu

HENKEL SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.09.2015
Basic information
Obchodní název HENKEL SLOVENSKO
IČO 17324246
TIN 2020325384
DIČ SK2020325384
Datum vytvoření 01 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HENKEL SLOVENSKO
Záhradnícka 91
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 152 486 864 €
Zisk 11 787 259 €
Kapitál 38 482 800 €
Vlastní kapitál 18 327 867 €
Kontaktní informace
Email henkel.slovensko@sk.henkel.com
webové stránky http://www.henkel.sk;http://www.lepidla.sk;http://www.markoflex.com;http://www.stopvlhkosti.sk;http://www.loctite.sk;http://www.ceresit.sk
Telefon(y) +421250246111, +421250246216, +421250246384, +421255574425, +421250246220, +421250246404, +421250246405
Fax(y) 0255574425, 0250246405
Date of updating data: 11.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 36,723,844
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,631,843
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 63,627
2. Software (013) - /073, 091A/ 63,627
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,492,273
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,184,422
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,174,615
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,759,542
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,060
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 361,634
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 75,943
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 4,647
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 71,296
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,727,674
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 317,648
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 317,648
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,566,000
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,566,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 21,796,123
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,748,168
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,041,704
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,706,464
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 14,915,354
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 132,601
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 47,903
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19,025
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28,878
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 364,327
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 364,327
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,723,844
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,154,708
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,500,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,500,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,867,449
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,867,449
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,787,259
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,309,814
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 240,798
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 240,798
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 509,859
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 509,859
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,437,337
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,615,112
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,298,415
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,316,697
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,498,588
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 928,499
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,393,315
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,823
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,121,820
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,141,172
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,980,648
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 259,322
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 259,322
Date of updating data: 11.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 152,561,144
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 152,486,864
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 83,618,746
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 68,755,142
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 30,348
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 82,628
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 137,073,459
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 43,901,685
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,454,860
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -2,192
D. Služby (účtová skupina 51) 47,744,220
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 34,264,129
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,930,939
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,234,373
4. Sociální náklady (527, 528) 1,098,817
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 71,365
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 980,916
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 826,206
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 154,710
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 586
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 14,464
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,643,426
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,413,405
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 58,275,315
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 74,280
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 69,403
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 69,403
XII. Kurzové zisky (663) 4,877
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 250,321
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,926
2. Ostatní náklady (562A) 1,926
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 75,622
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 172,773
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -176,041
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,237,364
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,450,105
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,710,105
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -260,000
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,787,259
Date of updating data: 11.09.2015
Date of updating data: 11.09.2015