Vytvořte fakturu

AGROLET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AGROLET
IČO 17325269
TIN 2020351762
DIČ SK2020351762
Datum vytvoření 07 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROLET
Hálova 10
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 956 235 €
Zisk 6 868 €
Kapitál 1 259 228 €
Vlastní kapitál 754 568 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421253417425
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,385,356
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 955,339
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 954,609
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 226,948
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 471,798
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 249,450
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 2,669
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,744
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 730
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 730
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 427,282
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 247,293
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,700
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 178,755
3. Výrobky (123) - /194/ 24,330
4. Zvířata (124) - /195/ 33,923
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,585
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 8,934
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 8,934
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,934
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 102,255
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 88,330
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,330
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,925
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 68,800
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 669
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 68,131
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,735
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 23
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,497
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 215
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,385,356
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 772,404
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 21,709
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 21,709
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,191
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,191
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 741,636
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 883,249
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -141,613
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,868
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 611,030
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 57,471
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 1,359
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 1,359
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 354
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 55,758
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 507,082
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 105,842
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 105,842
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 334,029
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,768
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,867
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,118
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,458
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,477
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,477
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 40,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,922
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 314
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,424
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 184
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 679,534
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 956,235
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 23,287
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 560,193
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 96,054
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 23,143
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 78,308
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 175,250
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 941,152
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 20,000
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 366,973
D. Služby (účtová skupina 51) 159,594
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 240,968
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 174,632
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 59,728
4. Sociální náklady (527, 528) 6,608
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 26,051
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 81,029
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 81,029
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 25,780
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,757
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,083
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 156,110
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,676
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,452
2. Ostatní náklady (562A) 2,452
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 64
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,160
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,673
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,410
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,542
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,542
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,868
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17325269 TIN: 2020351762 DIČ: SK2020351762
 • Sídlo: AGROLET, Hálova 10, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Daniel Švrček, PhD. Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 07.11.1991
  Eva Kantoráková Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 05.08.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Daniel Švrček, PhD. 18 323 € (84.4%) Hálova 1081/10 Bratislava 851 01
  Ing. Jozef Kantorák 1 693 € (7.8%) Bratislava 851 03
  Bc. Martin Švrček 1 693 € (7.8%) Podhorie 367 Prietrž 906 11
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.11.2009Nové predmety činnosti:
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
   14.08.2009Noví spoločníci:
   Bc. Martin Švrček Podhorie 367 Prietrž 906 11
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Kantoráková Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.08.2009
   13.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Martin Švrček Podhorie 367 Prietrž 906 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Šimák Iľjušinova 1033/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.09.2003
   08.01.2008Noví spoločníci:
   Martin Švrček Podhorie 367 Prietrž 906 11
   07.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ján Iždinský Na hlinkách 6777/5 Trnava 917 01
   Vladimír Švorc Viktorínova 266/31 Zavar 919 26
   09.02.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kantorák Lachova 1607/20 Bratislava 851 03
   08.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Hejný Rovniankova 1658/2 Bratislava 851 02
   Ing. Rastislav Tirscher Buková 69 Buková 919 10
   03.11.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Švrček , PhD. Hálova 1081/10 Bratislava 851 01
   Ján Iždinský Na hlinkách 6777/5 Trnava 917 01
   Vladimír Švorc Viktorínova 266/31 Zavar 919 26
   Ing. Rastislav Tirscher Buková 69 Buková 919 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniel Švrček , PhD. Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.11.1991
   04.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Mikuláš Ištokovič Sliváš I. 327 Horná Kráľová 951 32
   Ján Iždinský Na hlinkách 6777/5 Trnava 917 01
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava 917 01
   Vladimír Švorc Viktorínova 266/31 Zavar 919 26
   Ing. Daniel Švrček Hálova 1081/10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniel Švrček Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.1993
   19.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Šimák Iľjušinova 1033/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.09.2003
   18.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 01.03.1993 Skončenie funkcie: 13.08.2003
   02.04.2003Nové predmety činnosti:
   poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou technikou a mechanizmami v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hejný Rovniankova 1658/2 Bratislava 851 02
   Mikuláš Ištokovič Sliváš I. 327 Horná Kráľová 951 32
   Ján Iždinský Na hlinkách 6777/5 Trnava 917 01
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava 917 01
   Vladimír Švorc Viktorínova 266/31 Zavar 919 26
   Ing. Daniel Švrček Hálova 1081/10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 01.03.1993 Skončenie funkcie: 13.08.2003
   Ing. Daniel Švrček Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.1993
   01.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Michal Hejný Rovniakova 2 Bratislava
   Mikuláš Ištokovič 1748 Horná Kráľová
   Ján Iždinský Okružná 17 Trnava
   Adrian Klement Železničiarska 1433/42 Galanta 924 00
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava
   Vladimír Švorc Štúrova 25 Báhoň
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   06.09.1999Noví spoločníci:
   Adrian Klement Železničiarska 1433/42 Galanta 924 00
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   05.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Štefan Klement Železničiarska 1433/42 Galanta
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Jozef Martinák Čajkovského 3 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   12.05.1999Noví spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Michal Hejný Rovniakova 2 Bratislava
   Mikuláš Ištokovič 1748 Horná Kráľová
   Ján Iždinský Okružná 17 Trnava
   Štefan Klement Železničiarska 1433/42 Galanta
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Vladimír Švorc Štúrova 25 Báhoň
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Michal Hejný Rovniakova 2 Bratislava
   Mikuláš Ištokovič 1748 Horná Kráľová
   Ján Iždinský Okružná 17 Trnava
   Štefan Klement Železničiarska 1433/42 Galanta
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Vladimír Švorc Štúrova 25 Báhoň
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.02.1997Nové predmety činnosti:
   ochrana a výživa rastlín
   poľnohospodárska prvovýroba
   23.11.1993Nové obchodné meno:
   AGROLET, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   22.11.1993Zrušené obchodné meno:
   AGROLET - MCI spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   MARKET CENTRUM INTERSERVICE spol. s r.o. Sokolovská 70 Levice
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Babala Konopná 1 Levice
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   AGROLET - MCI spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   prevádzkovanie leteckých prác za úplatu
   letecká doprava
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom lietadiel, motorových vozidiel, iných strojov a prístrojov
   sprostredkovanie kúpy a predaja poľnohospodárskych produktov
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   MARKET CENTRUM INTERSERVICE spol. s r.o. Sokolovská 70 Levice
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Michal Hejný Rovniakova 2 Bratislava
   Mikuláš Ištokovič 1748 Horná Kráľová
   Ján Iždinský Okružná 17 Trnava
   Štefan Klement Železničiarska 1433/42 Galanta
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Jozef Martinák Čajkovského 3 Trnava
   Vladimír Švorc Štúrova 25 Báhoň
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Babala Konopná 1 Levice
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   06.04.1993Zrušené obchodné meno:
   AGROLET, spol. s r.o., v jazyku anglickom AGROLET Ltd., v jazyku nemeckom AGROLET G.m.b.H.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradensko konzultačná a sprostredkovateľská činnosť pre fyzické a právnické osoby v oblasti leteckých prác, leteckého snímkovania, revízie líniových stavieb, leteckej dopravy a výcviku
   zabezpečenie teoretickej prípravy leteckého výcviku
   marketing a prieskum trhu
   Zrušeny spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Miroslav Stehlík Pod hájom 7 Skalica
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.11.1991Nové obchodné meno:
   AGROLET, spol. s r.o., v jazyku anglickom AGROLET Ltd., v jazyku nemeckom AGROLET G.m.b.H.
   Nové sidlo:
   Hálova 10 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradensko konzultačná a sprostredkovateľská činnosť pre fyzické a právnické osoby v oblasti leteckých prác, leteckého snímkovania, revízie líniových stavieb, leteckej dopravy a výcviku
   zabezpečenie teoretickej prípravy leteckého výcviku
   marketing a prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Miroslav Stehlík Pod hájom 7 Skalica
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia