Vytvořte fakturu

U N I D E X - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.10.2016
Basic information
Obchodní název U N I D E X
IČO 17325323
TIN 2020332424
DIČ SK2020332424
Datum vytvoření 25 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo U N I D E X
Hlavná 22
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 245 661 €
Zisk -44 299 €
Kapitál 714 397 €
Vlastní kapitál -88 714 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0337625531, 0337726030
Date of updating data: 10.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 605,607
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 551,473
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 551,473
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 146,027
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 381,770
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,676
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 53,457
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 30,412
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 234
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 30,178
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,946
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,946
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,946
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,099
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 959
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,140
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 677
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 677
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 605,607
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -207,184
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -170,188
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -170,188
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44,299
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 787,846
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 745,181
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 743,207
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,962
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 39,432
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,294
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,294
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,048
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,313
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,796
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,981
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,233
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,233
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 24,945
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,066
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 23,879
Date of updating data: 10.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 243,710
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 245,661
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 93,587
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 150,123
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,534
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,900
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 37,997
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 29,142
D. Služby (účtová skupina 51) 31,686
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 77,516
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 60,930
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,988
4. Sociální náklady (527, 528) 1,598
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,260
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 55,697
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 55,697
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,162
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,440
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,239
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 144,885
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,318
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 38,996
2. Ostatní náklady (562A) 38,996
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,322
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -40,318
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -42,557
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,742
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 782
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -44,299
Date of updating data: 10.10.2016
Date of updating data: 10.10.2016