Vytvořte fakturu

Brainvest investičná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Brainvest investičná
IČO 17325668
TIN 2020900189
Datum vytvoření 27 Listopad 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Brainvest investičná
Rašu 37
Bratislava
Financial information
Zisk -484 €
Kapitál 4 339 €
Vlastní kapitál 4 339 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,319
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,319
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,015
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,015
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,334
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,854
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 66,720
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 66,720
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 56
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -62,438
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -484
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 4
C. Služby (účtová skupina 51) 4
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -484
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4180910.tif
Date of updating data: 25.06.2015
  • IČO :17325668 TIN: 2020900189
  • Sídlo: Brainvest investičná, Rašu 37, Bratislava
  • Datum vytvoření: 27 Listopad 1991
  • Ředitelé:
    Osoba Funkce Sídlo Datum
    MUDr. Jana Gáliková člen Vodná 9 Nitra 949 01 02.06.1993
    Ing. Mária Hečková predseda Rašu 37 Bratislava 02.06.1993
    Ing. Július Rozložník člen Bakošova 40 Bratislava 841 03 02.06.1993
    • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
      02.06.1993Nové obchodné meno:
      Brainvest investičná spoločnosť, a.s.
      Nové predmety činnosti:
      Zhromažďovanie peňažných prostriedkov práv- nických a fyzických osôb za účelom ich pou- žitia na účasti na podnikaní podľa zákona č. 248/82 Zb. /kolektívne investovanie/ S týmto cieľom spoločnosti:
      zhromažďuje peňažné prostriedky predajom podielových listov a vytvára z nich podielové fondy
      nakladá s prostriedkami investičných fondov na základe zmluvy v mene investičného fondu a na jeho účet
      Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      MUDr. Jana Gáliková - člen Vodná 9 Nitra 949 01
      Ing. Mária Hečková - predseda Rašu 37 Bratislava
      Ing. Július Rozložník - člen Bakošova 40 Bratislava 841 03
      01.06.1993Zrušené obchodné meno:
      Brainvest a.s.
      Zrušeny predmety činnosti:
      1. Vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov, k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov.
      2. Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, expertíznych, koordinačných zastupiteľských a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien a úverov a využívania hnuteľnéh a nehnuteľného majetku, vrátane investorskej a investičnej činnosti.
      3. Všetky činnosti spojené s predmetom podnikania, ak nie je ich výkon viazaný na povolenie podľa osobitných predpisov.
      Zrušeny štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Ing. Evžen Hečko - predseda Rašu 37 Bratislava
      Ing. Mária Hečková - zástupca Rašu 37 Bratislava
      Ing. arch. Natália Horváthová ČA 49 Bratislava
      27.11.1991Nové obchodné meno:
      Brainvest a.s.
      Nové sidlo:
      Rašu 37 Bratislava
      Nová právna forma:
      Akciová spoločnosť
      Nové predmety činnosti:
      1. Vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov, k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov.
      2. Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, expertíznych, koordinačných zastupiteľských a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien a úverov a využívania hnuteľnéh a nehnuteľného majetku, vrátane investorskej a investičnej činnosti.
      3. Všetky činnosti spojené s predmetom podnikania, ak nie je ich výkon viazaný na povolenie podľa osobitných predpisov.
      Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Ing. Evžen Hečko - predseda Rašu 37 Bratislava
      Ing. Mária Hečková - zástupca Rašu 37 Bratislava
      Ing. arch. Natália Horváthová ČA 49 Bratislava