Vytvořte fakturu

KELCOM International - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KELCOM International
IČO 17327601
TIN 2020342005
DIČ SK2020342005
Datum vytvoření 16 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KELCOM International
Bulharská 61
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 179 €
Zisk -151 373 €
Kapitál 107 975 €
Vlastní kapitál -819 117 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.kelcom-ba.sk
Telefon(y) +421244372736, +421244372755
Mobile(y) +421911755611, +421903418709
Fax(y) 0244372747
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 105,403
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,726
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,726
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,726
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 87,692
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 82,818
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 82,818
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,283
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,283
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,283
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,591
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,160
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 431
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,985
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,985
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 105,403
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -970,490
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,575
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 2,575
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -828,331
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 442,428
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,270,759
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -151,373
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,075,893
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,327
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,327
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,074,566
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,767
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,767
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,027,154
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,290
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,046
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,934
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,375
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,179
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,839
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,505
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,933
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 902
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 170,618
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,792
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,336
D. Služby (účtová skupina 51) 34,997
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 51,248
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 37,766
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,003
4. Sociální náklady (527, 528) 479
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,450
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 68,518
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 68,518
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,277
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -149,439
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -29,781
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
XII. Kurzové zisky (663) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 974
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 963
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -974
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -150,413
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -151,373
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015