Vytvořte fakturu

Anja - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název Anja
IČO 17328560
TIN 2020316210
DIČ SK2020316210
Datum vytvoření 02 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Anja
Opavská 18/A/6543
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 48 094 687 €
Zisk 843 823 €
Kapitál 16 789 955 €
Vlastní kapitál 2 862 801 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254653074, 0254653075, 0254788559, 0254788816, 0254788817, 0254788818, 0254788819, 0335505040, 0335
Fax(y) 0254788819
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,580,345
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,998,895
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,878,430
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 230,945
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,360,863
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 285,789
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 833
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 120,465
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 120,465
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,565,163
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,767,909
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,556
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,454,881
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 1,311,472
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 236,280
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,000
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 226,280
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,357,552
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,818,597
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,818,597
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45,914
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 8,250
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 484,791
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 203,422
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 203,422
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,287
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 49
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,746
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,492
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,580,345
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,727,469
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 100,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,773,646
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,773,646
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 843,823
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,773,211
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 24,228
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 24,228
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,260,043
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,733,664
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,733,664
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,508,027
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 697,770
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 108,666
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 211,916
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 102,350
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 42,869
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 59,481
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,989,752
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,396,838
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 79,665
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 79,665
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 47,918,070
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 48,094,687
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 47,085,932
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 832,138
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,071
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164,546
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 46,826,640
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 40,851,345
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 340,349
D. Služby (účtová skupina 51) 2,561,927
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,010,972
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,615,879
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 350,732
4. Sociální náklady (527, 528) 44,361
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 36,410
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 249,788
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 249,788
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,313
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 452,867
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 318,669
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,268,047
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,164,449
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61,299
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 49,434
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 49,434
XII. Kurzové zisky (663) 3,612
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 8,250
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 224,258
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 175,056
2. Ostatní náklady (562A) 175,056
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8,115
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 2,375
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 38,712
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -162,959
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,105,088
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 261,265
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 321,638
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -60,373
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 843,823
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015