Vytvořte fakturu

TELESERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Obchodní název TELESERVIS
IČO 17329299
TIN 2020312954
DIČ SK2020312954
Datum vytvoření 01 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELESERVIS
Lachová 37
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 431 133 €
Zisk 4 738 €
Kapitál 18 891 849 €
Vlastní kapitál 7 356 853 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0566422087, 0566685390, 0566722087, 0249214417
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,294,120
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,845,033
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 996
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 996
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,272,086
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,365,904
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,492,644
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ -168,907
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,235,077
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 347,368
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,571,951
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,571,951
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,448,641
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 403,621
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 533,527
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ -129,906
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,977,326
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,314,991
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,314,991
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 662,335
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,928
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,928
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 58,766
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 51,291
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,475
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 446
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 446
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,294,120
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 917,783
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 331
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,378
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,378
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 902,697
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,204,222
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,301,525
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,738
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,376,337
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,536,942
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 1,116,787
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 1,116,787
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,408
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 66,497
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,352,250
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,363,529
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 314,149
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 314,149
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,377,321
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,227
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,258
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,897
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,631,677
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,711
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,711
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 469,155
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 431,142
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 431,133
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 350,157
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 380
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,596
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 391,074
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,632
D. Služby (účtová skupina 51) 148,733
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 101,570
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 75,257
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,980
4. Sociální náklady (527, 528) 333
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 114,894
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 10,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,245
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,059
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 191,792
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,959
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,935
2. Ostatní náklady (562A) 3,935
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 29,022
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,949
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,110
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,372
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,372
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,738
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015