Vytvořte fakturu

AUTO - IMPEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název AUTO - IMPEX
IČO 17329477
TIN 2020342027
DIČ SK2020342027
Datum vytvoření 18 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO - IMPEX
Vlčie hrdlo 68
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 50 612 812 €
Zisk 612 532 €
Kapitál 26 553 328 €
Vlastní kapitál 5 202 701 €
Kontaktní informace
Email auto-impex@auto-impex.sk
webové stránky http://www.auto-impex.sk
Telefon(y) +421240257100, +421800700500, +421248208711
Mobile(y) +421903266631
Fax(y) 0240257101, 0248208712
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 27,169,348
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,793,676
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,787,897
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,332,553
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,770,371
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,650,167
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 737
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 34,069
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,779
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,779
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,885,980
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,320,620
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,602,875
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,717,745
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,501,014
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,879,778
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 573,172
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,306,606
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 488,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,133,236
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,064,346
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 39,891
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,024,455
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 489,692
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 255,591
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 234,101
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,169,348
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,712,867
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 132,776
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 132,776
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 446,095
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,044
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 15,044
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -1,371,660
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -1,371,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,878,080
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,878,080
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 612,532
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,350,724
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,459,181
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 793,417
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 59,534
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 3,291,312
12. Odložený daňový závazek (481A) 314,918
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,492,536
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,456,095
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,813,663
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,987
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,808,676
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 111,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 152,128
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 94,543
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 553,996
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 730,765
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 118,885
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 118,885
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 81,400
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,742,627
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 105,757
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 105,757
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 50,614,536
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 50,612,812
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 38,623,869
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,216,657
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 597,665
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 174,621
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,923,258
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 34,756,672
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,332,129
D. Služby (účtová skupina 51) 2,603,497
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,160,683
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,293,882
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 795,067
4. Sociální náklady (527, 528) 71,734
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 112,630
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,078,214
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,078,214
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 572,205
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -16,862
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 324,090
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,689,554
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,148,228
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,724
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,547
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,547
XII. Kurzové zisky (663) 177
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 583,972
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 476,712
2. Ostatní náklady (562A) 476,712
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,871
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 104,389
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -582,248
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,107,306
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 494,774
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 336,401
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 158,373
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 612,532
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015