Vytvořte fakturu

MR Trading - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MR Trading
Stav Zničeno
IČO 17329680
TIN 2020290635
DIČ SK2020290635
Datum vytvoření 12 Červenec 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo MR Trading
Ružová dolina 10
82005
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 383 915 €
Zisk 511 585 €
Kapitál 15 683 358 €
Vlastní kapitál 2 622 959 €
Kontaktní informace
Email kontakt@mrtrading.sk
Telefon(y) 0250207010, 0250207023
Fax(y) 0250207040
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,563,267
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,421,800
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 34,529
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,434
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 15,095
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 8,387,271
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,112,820
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 274,451
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,135,601
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 412,653
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 767
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 767
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 411,886
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,242,810
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 217,797
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,797
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,961
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 1,000,962
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,090
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 480,138
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 31,738
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 448,400
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,866
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 76
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,790
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,563,267
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,926,216
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 116,285
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 116,285
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 497,909
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 497,909
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 63,746
2. Ostatní fondy (427, 42X) 63,746
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,011,362
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 500,919
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 510,443
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,725,329
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,725,329
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 511,585
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,637,051
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,205,081
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 6,050,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,781
12. Odložený daňový závazek (481A) 141,300
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 378,964
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 41,671
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,671
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 226,107
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 28,255
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,617
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 314
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 53,006
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 53,006
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 14,369,342
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,383,915
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 14,258,261
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 111,081
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,573
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,417,853
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 12,639,591
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,751
D. Služby (účtová skupina 51) 410,393
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,079,695
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 888,263
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 150,409
4. Sociální náklady (527, 528) 41,023
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,046
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,509
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,509
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 52,404
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 192,464
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -33,938
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,291,607
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,425,724
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 601,439
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 491,660
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 491,660
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5,427
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5,427
XII. Kurzové zisky (663) 327,198
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 854,405
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 583,324
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 85,751
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20,296
2. Ostatní náklady (562A) 20,296
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 147,471
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17,563
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 571,319
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 537,381
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 25,796
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 22,913
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 511,585
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17329680 TIN: 2020290635 DIČ: SK2020290635
 • Sídlo: MR Trading, Ružová dolina 10, 82005, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Černý člen Jamnického 3 Bratislava 841 05 01.03.2005
  Ladislav Holomány predseda Tvarožkova 7 Bratislava 811 03 04.04.2007
  Ľudovít Paulíny člen K horárskej studni 18 Bratislava 841 01 01.01.2011
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Paulíny - člen predstavenstva K horárskej studni 18 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2011
   15.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Paulíny - člen predstavenstva K horárskej studni 18 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   26.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Paulíny - člen predstavenstva K horárskej studni 18 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   25.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mikuláš Farkaš - člen predstavenstva Kýčerského 2 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 02.11.2007
   10.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Mikuláš Farkaš - člen predstavenstva Kýčerského 2 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 02.11.2007
   09.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Balontay - člen predstavenstva Vrančovičova 12 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   05.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Holomány - predseda predstavenstva Tvarožkova 7 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 04.04.2007
   04.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Pápay - predseda predstavenstva Bajkalská 12188/5C Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.03.2005
   22.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Peter Pápay - predseda predstavenstva Bajkalská 12188/5C Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.03.2005
   21.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Pápay - predseda predstavenstva Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.03.2005
   01.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Martin Černý - člen predstavenstva Jamnického 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.03.2005
   Daniel Balontay - člen predstavenstva Vrančovičova 12 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   Peter Pápay - predseda predstavenstva Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.03.2005
   28.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Holomány - člen predstavenstva Tvarožková 7 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.2000
   Ing. Peter Pápay - člen predstavenstva Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.2004
   Ľudovít Pauliny - predseda predstavenstva Hlavná 26 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 13.07.2004
   14.08.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ladislav Holomány - člen predstavenstva Tvarožková 7 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.2000
   Ing. Peter Pápay - člen predstavenstva Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.2004
   Ľudovít Pauliny - predseda predstavenstva Hlavná 26 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 13.07.2004
   13.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ladislav Holomány Tvarožková 7 Bratislava
   Peter Pápay - člen Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.2004
   Ing Ľudovít Paulíny - predseda Hlavná 26 Bratislava
   10.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Peter Pápay - člen Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.2004
   09.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Dušan Poljak Pohronská 4 Bratislava
   18.09.2003Nové sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 820 05
   Nové predmety činnosti:
   finančný a opertívny leasing
   17.09.2003Zrušené sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 811 09
   01.08.2000Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Holomány Tvarožková 7 Bratislava
   31.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Ján Elexa Tajovského 6 Bratislava
   25.02.1998Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   28.02.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing Ján Elexa Tajovského 6 Bratislava
   Ing Ľudovít Paulíny - predseda Hlavná 26 Bratislava
   Ing Dušan Poljak Pohronská 4 Bratislava
   27.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Ján Elexa Hrobákova 9 Bratislava
   Ing Ľudovít Paulíny - predseda Hlavná 26 Bratislava
   Ing Dušan Poljak Pohronská 4 Bratislava
   19.04.1994Nové sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 811 09
   18.04.1994Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   12.07.1993Nové obchodné meno:
   MR Trading, a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Ján Elexa Hrobákova 9 Bratislava
   Ing Ľudovít Paulíny - predseda Hlavná 26 Bratislava
   Ing Dušan Poljak Pohronská 4 Bratislava