Vytvořte fakturu

Dr. Oetker - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Dr. Oetker
IČO 17331358
TIN 2020298819
DIČ SK2020298819
Datum vytvoření 18 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dr. Oetker
Ľadová 14
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 768 498 €
Zisk 2 822 628 €
Kapitál 8 148 165 €
Vlastní kapitál 5 036 967 €
Kontaktní informace
Email oetker@oetker.sk
webové stránky http://www.oetker.sk
Telefon(y) +421252442641
Fax(y) 0252442925
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,782,418
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,231,959
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 17,825
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,437
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 13,388
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,214,134
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 552,620
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 446,266
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 133,767
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 81,481
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,530,385
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,602,989
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 702,917
3. Výrobky (123) - /194/ 251,899
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 648,173
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,687
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,687
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,687
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,577,806
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,077,489
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 212,379
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,865,110
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,500,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 317
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,347,903
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,108
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,336,795
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20,074
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19,854
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 220
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,782,418
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,763,940
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,632,312
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,632,312
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 309,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 309,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,822,628
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,018,478
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 75,932
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,433
12. Odložený daňový závazek (481A) 71,499
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 150,077
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 150,077
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,514,697
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,960,779
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 655,218
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,305,561
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 158,399
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 86,399
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 306,578
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,542
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 277,772
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,979
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 240,793
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,786,925
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,768,498
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 11,893,996
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 9,503,112
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 243,753
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -23,522
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 108,777
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42,382
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,066,365
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,061,326
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,222,154
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 13,910
D. Služby (účtová skupina 51) 4,875,313
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,529,649
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,879,128
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 560,663
4. Sociální náklady (527, 528) 89,858
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,887
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 160,693
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 160,693
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 89,653
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110,780
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,702,133
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,444,636
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18,427
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,089
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 59
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,030
XII. Kurzové zisky (663) 16,338
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,466
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 43,865
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,601
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33,039
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,669,094
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 846,466
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 846,827
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -361
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,822,628
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17331358 TIN: 2020298819 DIČ: SK2020298819
 • Sídlo: Dr. Oetker, Ľadová 14, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Debrecký ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava 21.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH 2 629 324 € (99.9%) Bielefeld 336 17 SRN
  Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH 2 988 € (0.1%) Bielefeld 336 17 SRN
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Csaba István Kálmán Annalaki 19 Telki 2089 Maďarská republika Vznik funkcie: 26.08.2008
   07.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Thomas Kehl Wasserfuhr 45b Bielefeld 336 19 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 24.10.2005
   01.01.2008Nové predmety činnosti:
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   administratívne práce
   automatizované spracovanie údajov
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne, technicko-organizované práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením a spracúvaním informácií
   podnikateľské poradenstvo v rámci voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   11.12.2007Noví spoločníci:
   Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH Lutterstraße 14 Bielefeld 336 17 SRN
   Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH Lutterstraße 14 Bielefeld 336 17 SRN
   10.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   29.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Thomas Kehl Wasserfuhr 45b Bielefeld 336 19 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 24.10.2005
   28.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Doležel ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava Vznik funkcie: 30.09.1999
   07.04.2004Noví spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   06.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Debrecký ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava Vznik funkcie: 21.01.1998
   Ing. Igor Doležel ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava Vznik funkcie: 30.09.1999
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Debrecký ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava
   Ing. Igor Doležel ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava
   26.01.2001Noví spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   25.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   30.09.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Doležel ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava
   29.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   21.01.1998Nové sidlo:
   Ľadová 14 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   výroba potravinárskych výrobkov
   nákup a predaj potravinárskych výrobkov, surovín, polotovarov a hotových tovarov
   poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Debrecký ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava
   20.01.1998Zrušené sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 815 24
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a distribúcia konzumného tovaru každého druhu, predovšetkým dovoz a distribúcia hotových výrobkov, surovín a obalových materiálov, ako aj vykonávanie služieb všetkého druhu podľa platných právnych predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Debrecký Tehelná 8 Trnava
   JUDr. Pavel Hagyari Beňadická 20 Bratislava
   06.07.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Debrecký Tehelná 8 Trnava
   29.11.1994Noví spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   28.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   19.11.1993Noví spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   18.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   27.05.1993Nové sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 815 24
   Noví spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   26.05.1993Zrušené sidlo:
   Račianska 54 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Oetker GmbH Tirolerstr. 80 Villach Rakúska republika
   07.10.1992Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Pavel Hagyari Beňadická 20 Bratislava
   06.10.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. František Jurík, prezident spoločnosti
   13.07.1992Noví spoločníci:
   Oetker GmbH Tirolerstr. 80 Villach Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. František Jurík, prezident spoločnosti
   12.07.1992Zrušeny spoločníci:
   Oetker GmbH Tirolerstr. 80 Villach Rakúska republika
   Ing. Mária BORUŠOVIČOVÁ Kuklovská 51 Bratislava
   Adam HAJDU M.Medveďovej 32 Bratislava
   RNDr. František Jurík Kapicova 13 Bratislava
   Ing. Juraj LACO Lenardova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír LACO Wipplingerstr. 24-26 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.07.1992Noví spoločníci:
   RNDr. František Jurík Kapicova 13 Bratislava
   02.07.1992Zrušeny spoločníci:
   Valér ZAVARSKÝ Malinovského 2 Bratislava
   18.10.1991Nové obchodné meno:
   Dr. Oetker, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 54 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a distribúcia konzumného tovaru každého druhu, predovšetkým dovoz a distribúcia hotových výrobkov, surovín a obalových materiálov, ako aj vykonávanie služieb všetkého druhu podľa platných právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Oetker GmbH Tirolerstr. 80 Villach Rakúska republika
   Ing. Mária BORUŠOVIČOVÁ Kuklovská 51 Bratislava
   Adam HAJDU M.Medveďovej 32 Bratislava
   Ing. Juraj LACO Lenardova 2 Bratislava
   Valér ZAVARSKÝ Malinovského 2 Bratislava
   Ing. Vladimír LACO Wipplingerstr. 24-26 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia