Vytvořte fakturu

SCHAFY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.09.2015
Basic information
Obchodní název SCHAFY
IČO 17332575
TIN 2020356866
DIČ SK2020356866
Datum vytvoření 29 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHAFY
Továrenská 3
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 2 963 627 €
Zisk -100 892 €
Kapitál 1 311 856 €
Vlastní kapitál 873 512 €
Kontaktní informace
Email schafy@schafy.sk
webové stránky http://www.schafy.sk
Telefon(y) +421347731815, +421347731535, +421347746614, +421347731981, +421347746615
Fax(y) 0347746615
Date of updating data: 17.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,304,903
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,062,989
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 7,324
2. Software (013) - /073, 091A/ 7,324
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,055,665
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 22,304
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 442,187
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 411,531
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 179,643
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 236,343
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 77,357
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 65,557
3. Výrobky (123) - /194/ 11,800
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 158,724
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 102,391
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,391
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 56,333
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 262
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 262
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,571
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,571
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,304,903
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 815,410
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 207,886
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 207,886
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 26,867
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,993
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,993
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 674,556
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 674,556
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -100,892
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 337,906
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 31,507
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,141
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 20,580
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,786
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 239,395
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 128,092
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 128,092
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,634
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22,832
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 28,789
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,499
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,549
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,718
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,718
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 50,286
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 151,587
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 151,587
Date of updating data: 17.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,950,943
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,963,627
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,835,758
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 48,130
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -8,000
V. Aktivace (účtová skupina 62) 20,686
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 28,550
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,503
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,943,652
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,899,727
D. Služby (účtová skupina 51) 395,471
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 466,884
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 338,987
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 114,862
4. Sociální náklady (527, 528) 13,035
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16,562
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 151,470
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 151,470
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,538
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,975
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 601,376
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 116,847
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 109,800
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,700
2. Ostatní náklady (562A) 4,700
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,342
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -116,845
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -96,870
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,022
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,142
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -100,892
Date of updating data: 17.09.2015
Date of updating data: 17.09.2015