Vytvořte fakturu

PORTIK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PORTIK
IČO 17333113
TIN 2020314406
DIČ SK2020314406
Datum vytvoření 12 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PORTIK
Trnavská cesta 102
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 350 429 €
Zisk 1 749 €
Kapitál 166 196 €
Vlastní kapitál 16 828 €
Kontaktní informace
Email portik@portik.sk
webové stránky http://www.portik.sk
Telefon(y) +421243292251
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 268,513
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 22,145
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 22,145
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,145
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 242,850
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 242,748
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 242,845
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242,845
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -97
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 102
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 102
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,518
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,518
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 268,513
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,577
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 680
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 680
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,476
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,476
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,749
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,340
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 116
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 116
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 210,084
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 112,407
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,407
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 68,114
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 547
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,715
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,301
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,958
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,958
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,182
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 9,596
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 9,596
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 342,405
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 350,429
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 342,405
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,024
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 345,496
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,435
D. Služby (účtová skupina 51) 240,977
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 58,263
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 41,892
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,703
4. Sociální náklady (527, 528) 1,668
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,472
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,435
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,435
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,914
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,933
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 89,993
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,132
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,642
2. Ostatní náklady (562A) 1,642
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 490
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,132
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,801
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,052
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,052
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,749
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015