Vytvořte fakturu

PRESSKAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.12.2016
Basic information
Obchodní název PRESSKAM
IČO 17334080
TIN 2020343017
DIČ SK2020343017
Datum vytvoření 21 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESSKAM
Miloslavovská 187/13
93040
Štvrtok na Ostrove
Financial information
Prodej a příjem 2 474 492 €
Zisk 199 747 €
Kapitál 2 881 144 €
Vlastní kapitál 2 209 126 €
Kontaktní informace
Email ast@presskam.sk
Telefon(y) 0264530150, 0264369600
Date of updating data: 12.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 277,296
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,506
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,506
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,506
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 264,234
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,255
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,255
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 233,701
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 232,067
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 232,067
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 334
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,300
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,716
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1,716
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,562
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 536
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 26,026
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,556
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 80
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,476
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 277,296
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -343,287
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 90,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 90,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,742
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 365,309
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 365,309
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 600,223
2. Ostatní fondy (427, 42X) 600,223
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,613,308
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,094,850
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,708,158
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 199,747
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 620,583
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,894
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 18,894
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 476,488
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 186,550
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 186,550
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 247,095
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,527
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,443
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,702
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,171
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,201
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,201
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 120,000
Date of updating data: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 430,589
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,474,492
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,083
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 427,506
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,033,882
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,021
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,267,678
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,083
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 30,393
D. Služby (účtová skupina 51) 185,212
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 91,551
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 65,706
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 23,626
4. Sociální náklady (527, 528) 2,219
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 31,032
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,312
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,312
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,897,999
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -553
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,649
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 206,814
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 211,901
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 17
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 17
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 796
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 91
2. Ostatní náklady (562A) 91
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 705
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -779
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 206,035
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,288
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,288
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 199,747
Date of updating data: 12.12.2016
Date of updating data: 12.12.2016