Vytvořte fakturu

K O F T - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Obchodní název K O F T
IČO 17335248
TIN 2020351080
DIČ SK2020351080
Datum vytvoření 12 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K O F T
Jána Stanislava 28A
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 553 395 €
Zisk 481 695 €
Kapitál 4 356 711 €
Vlastní kapitál 2 072 171 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0250205200, 0250205201, 0250205202, 0250205203, 0250205207, 0250205208, 0250205209, 0250205210, 0250
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,994,427
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 255,497
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 255,497
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,374
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 251,123
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,645,958
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,607,703
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,607,703
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 7,933
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 7,933
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,138,062
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,091,337
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 154,961
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,936,376
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45,811
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 914
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,892,260
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,617
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,880,643
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 92,972
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,247
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,176
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 77,549
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,994,427
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,548,851
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 50,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 50,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,979
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,979
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,012,177
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,012,177
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 481,695
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,393,799
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 112,459
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 47,898
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 18,130
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 46,431
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,246,015
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,293,079
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,344
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,291,735
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 24,273
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,717
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 367,565
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 543,381
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 35,325
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,574
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,751
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 51,777
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 51,777
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,490,073
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,553,395
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,898,021
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,456,547
V. Aktivace (účtová skupina 62) 135,505
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 51,668
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,654
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,913,101
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,450,987
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 610,754
D. Služby (účtová skupina 51) 2,042,120
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 660,139
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 473,515
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 169,666
4. Sociální náklady (527, 528) 16,958
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,953
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 107,947
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 107,947
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,201
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 640,294
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,386,212
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 163
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 122
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 122
XII. Kurzové zisky (663) 41
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,876
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,852
2. Ostatní náklady (562A) 6,852
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 342
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17,682
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,713
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 615,581
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 133,886
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 145,203
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -11,317
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 481,695
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016