Vytvořte fakturu

M. F. TEAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.06.2016
Basic information
Obchodní název M. F. TEAM
IČO 17335281
TIN 2020351146
DIČ SK2020351146
Datum vytvoření 05 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M. F. TEAM
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 444 306 €
Zisk 571 336 €
Kapitál 4 671 658 €
Vlastní kapitál 2 568 433 €
Kontaktní informace
Email mfteam@mfteam.sk
Telefon(y) 0243191448, 0243415033, 0243631982, 0908936737, 0243191449
Mobile(y) 0908936737
Date of updating data: 01.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,206,940
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,068,020
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,610,824
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 324,636
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,225,953
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 56,761
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,474
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 457,196
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 457,196
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,123,695
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 146,020
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 140,507
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 4,194
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,319
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 54,598
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 46,817
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,817
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,916
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,865
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,559,820
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,559,153
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,555
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,461,598
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 667
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 363,257
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,984
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 360,273
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,225
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 15,091
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 134
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,206,940
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,741,862
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,960
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,960
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,160,566
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,160,566
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 571,336
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,465,078
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 38,968
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 26,508
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,254
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 4,446
12. Odložený daňový závazek (481A) 6,760
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,127,257
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 893,268
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 893,268
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,396
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,970
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,541
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 203,082
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 25,750
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 25,750
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 273,103
Date of updating data: 01.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,416,481
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,444,306
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 47,136
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,369,344
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 4,194
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,465
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,743,784
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 29,476
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,402,188
D. Služby (účtová skupina 51) 1,718,514
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 417,973
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 300,532
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 109,499
4. Sociální náklady (527, 528) 7,942
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,393
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 78,830
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 78,830
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 79,392
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,018
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 700,522
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,270,496
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,793
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12,911
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 12,895
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
XII. Kurzové zisky (663) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2,881
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,625
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 14,554
2. Ostatní náklady (562A) 14,554
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 70
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,001
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,832
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 690,690
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 119,354
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 120,869
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,515
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 571,336
Date of updating data: 01.06.2016
Date of updating data: 01.06.2016