Vytvořte fakturu

KasComp - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2016
Basic information
Obchodní název KasComp
IČO 17336708
TIN 2020344975
DIČ SK2020344975
Datum vytvoření 12 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KasComp
Na vrátkach 3417/18
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 651 534 €
Zisk 215 173 €
Kontaktní informace
Email kascomp@kascomp.sk
Telefon(y) 0264531431
Mobile(y) 0918773233
Fax(y) 0264531432
Date of updating data: 23.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 848,775
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 49,757
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 49,757
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 49,757
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 797,331
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,713
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17,713
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 513,991
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 491,268
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 491,268
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22,723
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 265,627
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,391
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 261,236
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,687
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,687
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 848,775
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 620,279
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,814
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 393,989
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 449,424
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -55,435
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 215,173
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 228,496
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,062
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12,062
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 216,427
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 139,512
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 139,512
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,070
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,596
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,233
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7
Date of updating data: 23.11.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,651,534
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,404,762
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 230,322
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,450
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,376,367
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 496,072
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 306,188
D. Služby (účtová skupina 51) 341,910
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 209,006
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 150,947
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 53,349
4. Sociální náklady (527, 528) 4,710
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,783
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,575
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,575
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,833
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 275,167
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 490,914
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 14
XII. Kurzové zisky (663) 55
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 930
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 93
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 837
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -861
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 274,306
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 59,133
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 59,133
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 215,173
Date of updating data: 23.11.2016
Date of updating data: 23.11.2016