Vytvořte fakturu

EKOFIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.10.2016
Basic information
Obchodní název EKOFIT
IČO 17336929
TIN 2020342093
DIČ SK2020342093
Datum vytvoření 18 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOFIT
Kotešová - Oblazov 12
01361
Kotešová
Financial information
Prodej a příjem 576 700 €
Zisk -94 766 €
Kapitál 1 778 552 €
Vlastní kapitál 432 337 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0907217414, 0915464398
Date of updating data: 21.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,430,834
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 304,804
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 304,804
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 122,563
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 182,241
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,123,125
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 470,359
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,689
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 459,670
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 500,858
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 497,623
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 497,623
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 417
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,818
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 151,908
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 87,445
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 64,463
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,905
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,905
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,430,834
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,041,630
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 900,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 229,093
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 229,093
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -94,766
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 389,204
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 147
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 147
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 146,933
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 75,253
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,253
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,434
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,550
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,447
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,249
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,847
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,847
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 27,677
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 210,600
Date of updating data: 21.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 493,402
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 576,700
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 477,988
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,414
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -230
V. Aktivace (účtová skupina 62) 68
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,460
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 662,285
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 273,597
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 95,445
D. Služby (účtová skupina 51) 73,676
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 86,291
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 59,758
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,379
4. Sociální náklady (527, 528) 6,154
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,013
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 91,025
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 91,025
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,238
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -85,585
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,522
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 44
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 42
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,345
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,708
2. Ostatní náklady (562A) 2,708
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 294
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,343
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,301
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -91,886
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -94,766
Date of updating data: 21.10.2016