Vytvořte fakturu

ELEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.11.2016
Basic information
Obchodní název ELEX
IČO 17337232
TIN 2020299105
DIČ SK2020299105
Datum vytvoření 11 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEX
Popradská 80
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 976 152 €
Zisk -59 632 €
Kapitál 3 108 131 €
Vlastní kapitál 532 395 €
Kontaktní informace
Email elex@elexsro.sk
Telefon(y) 0255646054, 0255646055, 0255646056
Fax(y) 0255646056
Date of updating data: 04.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 406,607
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 335
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 335
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 335
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 399,777
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 132
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 132
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 33,321
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 33,217
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,217
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 104
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 219,031
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 217,631
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,631
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,400
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 147,293
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 58,334
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 88,959
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,495
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,495
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 406,607
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 98,249
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,037
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 147,204
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 147,204
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -59,632
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 308,358
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 142
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 142
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 300,075
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 241,590
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 241,590
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,039
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,053
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,621
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,772
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,141
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,141
Date of updating data: 04.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 860,772
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 976,152
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,482
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 854,289
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 115,381
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,050,266
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,482
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 343,454
D. Služby (účtová skupina 51) 264,368
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 184,974
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 131,150
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,680
4. Sociální náklady (527, 528) 9,144
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,531
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,050
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,050
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 119,858
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124,549
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -74,114
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 246,467
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 485
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) -73
2. Ostatní náklady (562A) -73
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 558
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -481
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -74,595
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -14,963
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -17,843
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -59,632
Date of updating data: 04.11.2016
Date of updating data: 04.11.2016