Vytvořte fakturu

FILLA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.09.2016
Basic information
Obchodní název FILLA
IČO 17337241
TIN 2020328211
DIČ SK2020328211
Datum vytvoření 11 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FILLA
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 405 812 €
Zisk 23 479 €
Kapitál 218 042 €
Vlastní kapitál 93 475 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.filla.sk/
Telefon(y) +421243422752
Fax(y) 0243422752
Date of updating data: 05.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 195,594
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 33,438
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 33,438
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 33,438
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 162,156
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,961
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,692
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,692
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,269
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 152,195
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,104
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 151,091
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 195,594
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 166,985
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 17,330
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,316
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 3,316
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 117,860
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 117,860
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,479
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,609
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,713
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,713
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,826
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,769
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,769
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,536
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,274
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,499
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 748
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,070
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,070
Date of updating data: 05.09.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 405,812
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 410
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 399,491
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,142
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,769
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 377,694
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 143,286
D. Služby (účtová skupina 51) 99,174
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 108,023
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 73,519
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,481
4. Sociální náklady (527, 528) 9,023
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,571
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,775
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,775
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,028
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -628
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,465
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,118
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 157,441
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 18
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 298
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 298
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -280
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,838
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,359
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,359
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,479
Date of updating data: 05.09.2016
Date of updating data: 05.09.2016