Vytvořte fakturu

IMIDJEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.08.2016
Basic information
Obchodní název IMIDJEX
IČO 17337551
TIN 2020321303
DIČ SK2020321303
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMIDJEX
Pribinova 32/4919
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 150 909 €
Zisk 160 925 €
Kapitál 2 281 369 €
Vlastní kapitál 1 099 424 €
Kontaktní informace
Email imidjex@imidjex.sk
webové stránky http://www.imidjex.sk
Telefon(y) +421252960877
Fax(y) 0252960878
Date of updating data: 15.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,016,502
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 509,635
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 7,400
2. Software (013) - /073, 091A/ 7,400
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 502,235
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 479,938
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 297
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 22,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,501,893
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 942,784
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 942,784
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 34,885
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 34,885
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,126,801
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,123,537
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,123,537
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,264
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 397,423
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,989
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 383,434
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,974
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,297
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,677
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,016,502
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,059,483
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 891,255
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,385,430
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -494,175
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 160,925
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,781,542
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,770,219
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 945,440
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 945,440
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,940
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,899
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,665
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 769,275
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,323
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,323
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 175,477
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4,174
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 171,303
Date of updating data: 15.08.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,150,909
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,717,908
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 381,355
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 43,336
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,310
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,967,094
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,877,040
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 187,956
D. Služby (účtová skupina 51) 429,564
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 269,644
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 194,353
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 67,750
4. Sociální náklady (527, 528) 7,541
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,942
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 115,171
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 115,171
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 45,606
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,672
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,499
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 183,815
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 604,703
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,520
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,378
2. Ostatní náklady (562A) 8,378
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 194
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,948
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,517
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 172,298
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,373
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,756
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,383
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 160,925
Date of updating data: 15.08.2016
Date of updating data: 15.08.2016