Vytvořte fakturu

HDsecurity - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Obchodní název HDsecurity
IČO 17337569
TIN 2020343072
DIČ SK2020343072
Datum vytvoření 16 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HDsecurity
Pasienková 2/H
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 809 266 €
Zisk 4 629 €
Kapitál 1 276 684 €
Vlastní kapitál 696 380 €
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 905,162
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 117,382
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,465
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,465
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 33,737
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13,739
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,998
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 80,180
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 47,276
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 32,904
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 781,457
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 505,584
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 134
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 501,580
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 3,870
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 214,721
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 210,215
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 210,215
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 347
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,766
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,393
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 61,152
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,876
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 51,276
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,323
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 373
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,950
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 905,162
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 478,999
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 250,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -7,849
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -7,849
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 224,916
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 488,976
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -264,060
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,629
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 426,163
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,522
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 522
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 418,499
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 136,888
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 136,888
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 225,097
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,467
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,332
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,931
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,784
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,142
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,142
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,819,845
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,809,266
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,764,681
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 32,446
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,125
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,801,149
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,335,218
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36,947
D. Služby (účtová skupina 51) 162,433
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 226,195
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 160,273
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 1,411
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 56,943
4. Sociální náklady (527, 528) 7,568
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,233
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,976
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,976
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,071
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -54
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,130
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,117
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 262,529
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,579
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8,349
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8,349
XII. Kurzové zisky (663) 2,230
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,187
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,768
2. Ostatní náklady (562A) 1,768
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9,037
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 382
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -608
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,509
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,629
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016