Vytvořte fakturu

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.12.2016
Basic information
Obchodní název Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
IČO 17639000
TIN 2020359594
DIČ SK2020359594
Datum vytvoření 01 Duben 1991
Company category Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
90088
Doľany
Financial information
Prodej a příjem 653 561 €
Zisk 7 218 €
Kapitál 655 990 €
Vlastní kapitál 344 295 €
Kontaktní informace
Email pvod_dolany@stonline.sk
Telefon(y) 0336499128, 0336499305
Mobile(y) +421903249346, +421903209256
Date of updating data: 30.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 617,407
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 431,933
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 417,117
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 45,607
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 77,359
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 227,124
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 615
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 66,412
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 14,816
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 14,816
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 183,347
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 95,983
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 19,212
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 75,348
3. Výrobky (123) - /194/ 395
4. Zvířata (124) - /195/ 1,028
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 57,557
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 29,351
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,351
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,206
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,807
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 498
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,309
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,127
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,127
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 617,407
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 352,021
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 470,690
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 470,690
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 584,971
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 73,292
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 73,292
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -16,729
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -16,729
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -767,421
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -767,421
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,218
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 248,820
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 55,196
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 10,671
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 98
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 44,427
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 151,911
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 135,067
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 135,067
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,426
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 712
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,664
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,846
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 196
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,363
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,363
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 34,350
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 16,566
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 16,566
Date of updating data: 30.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 506,766
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 653,561
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 376,356
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 130,410
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -68,940
V. Aktivace (účtová skupina 62) 590
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 73,972
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 141,173
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 637,220
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 284,531
D. Služby (účtová skupina 51) 112,118
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 134,049
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 94,478
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,273
4. Sociální náklady (527, 528) 5,298
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,092
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 990
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 990
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 72,273
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,167
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,341
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,767
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,244
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,898
2. Ostatní náklady (562A) 4,898
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,346
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,243
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,098
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,218
Date of updating data: 30.12.2016
Date of updating data: 30.12.2016