Vytvořte fakturu

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
IČO 17639000
TIN 2020359594
DIČ SK2020359594
Datum vytvoření 01 Duben 1991
Company category Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
Doľany 434
90088
Doľany
Financial information
Prodej a příjem 623 678 €
Zisk 853 €
Kapitál 655 990 €
Vlastní kapitál 344 295 €
Kontaktní informace
Email pvod_dolany@stonline.sk
Telefon(y) 0336499128, 0336499305
Mobile(y) +421903249346, +421903209256
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 757,243
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 335,341
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 320,525
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 77,359
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 228,106
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 348
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 14,712
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 14,816
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 14,816
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 413,140
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 172,077
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 26,367
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 60,908
3. Výrobky (123) - /194/ 83,490
4. Zvířata (124) - /195/ 1,312
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) -1,048
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -1,048
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 226,915
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 66,682
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,682
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 160,233
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,196
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,040
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,156
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,762
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,762
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 757,243
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 344,898
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 467,238
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 467,238
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 589,054
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 72,671
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 72,671
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -16,729
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -16,729
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -768,189
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -768,189
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 853
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 385,266
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 113,756
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 271
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 109
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 113,376
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 234,710
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 216,957
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 216,957
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,321
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 481
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,002
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,753
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 196
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,650
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,650
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 26,150
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 27,079
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 27,079
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 489,897
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 623,678
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 239,051
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 103,806
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 78,974
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 45,692
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 156,155
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 611,860
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 275,749
D. Služby (účtová skupina 51) 138,480
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 136,442
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 96,166
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 35,210
4. Sociální náklady (527, 528) 5,066
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,376
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 331
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 331
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 25,319
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,163
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,818
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,602
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,087
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,502
2. Ostatní náklady (562A) 7,502
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 585
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,084
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,734
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 853
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17639000 TIN: 2020359594 DIČ: SK2020359594
 • Sídlo: Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Doľany 434, 90088, Doľany
 • Datum vytvoření: 01 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavol Tichý predseda 44 Doľany 05.08.1996
  Ladislav Schmidt 279 Doľany 25.06.2001
  Jozef Tichý podpredseda 433 Doľany 900 88 22.08.2008
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.12.2008Nové sidlo:
   434 Doľany 900 88
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej žvnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom voľných živností - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   skladovanie
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   geodetické a kartografické práce
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Tichý - podpredseda predstavenstva 433 Doľany 900 88 Vznik funkcie: 22.08.2008
   11.12.2008Zrušené sidlo:
   Doľany 900 88
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Demovič 281 Doľany
   Ladislav Halač - člen 362 Doľany
   Jozef Tichý 433 Doľany
   Ladislav Vranko - člen 183 Doľany
   Ľudmila Vydrová - podpredseda 66 Doľany
   25.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Schmidt 279 Doľany
   Štefan Demovič 281 Doľany
   Jozef Tichý 433 Doľany
   Ľudmila Vydrová - podpredseda 66 Doľany
   24.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Čavojský - člen 38 Doľany
   Ján Hrdlička - člen 88 Doľany
   Vincencia Kloknerová - člen 98 Doľany
   Alojz Krchnák - člen 156 Doľany
   Helena Mruškovičová - člen 274 Doľany
   Tibor Schwarz - člen 163 Doľany
   Mária Vadovičová - podpredseda 335 Doľany
   Ľudmila Vydrová - člen 66 Doľany
   05.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Pavol Tichý - predseda 44 Doľany
   Štefan Čavojský - člen 38 Doľany
   Ladislav Halač - člen 362 Doľany
   Ján Hrdlička - člen 88 Doľany
   Vincencia Kloknerová - člen 98 Doľany
   Alojz Krchnák - člen 156 Doľany
   Helena Mruškovičová - člen 274 Doľany
   Tibor Schwarz - člen 163 Doľany
   Mária Vadovičová - podpredseda 335 Doľany
   Ladislav Vranko - člen 183 Doľany
   Ľudmila Vydrová - člen 66 Doľany
   04.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Halač 362 Doľany
   Vincencia Kloknerová 98 Doľany
   Helena Mruškovičová 274 Doľany
   Jozef Šesták 384 Doľany
   Pavol Tichý 44 Doľany
   Mária Vadovičová 335 Doľany
   Ladislav Vranko 183 Doľany
   Ľudmila Vydrová 66 Doľany
   17.03.1994Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
   Nové sidlo:
   Doľany 900 88
   16.03.1994Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske dužstvo Doľany
   Zrušené sidlo:
   Doľany
   25.05.1993Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   práce s ťažkými mechanizmami, nákladnou dopravou a poľnohospodárskou mechanizáciou
   kovovýroba a s nimi spojená obchodná činnosť
   zahranično-hospodárska a obchodná činnosť
   zabezpečovanie hospodárskych sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ladislav Halač 362 Doľany
   Vincencia Kloknerová 98 Doľany
   Helena Mruškovičová 274 Doľany
   Jozef Šesták 384 Doľany
   Pavol Tichý 44 Doľany
   Mária Vadovičová 335 Doľany
   Ladislav Vranko 183 Doľany
   Ľudmila Vydrová 66 Doľany
   24.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   práce s ťažkými mechanizmami pre svoje potreby a potreby iných
   stavebné a drevárske práce pre svoje potreby a potreby iných
   drevovýroba a kovovýroba a s nimi spojená obchodná činnosť
   zahranično-hospodárska a obchodná činnosť podľa zákona stanovených pravidiel s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   služby s poľnohospodárskou technikou a dopravou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Hrdlička - podpredseda 88 Doľany
   Pavol Tichý - predseda 44 Doľany
   01.04.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske dužstvo Doľany
   Nové sidlo:
   Doľany
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   práce s ťažkými mechanizmami pre svoje potreby a potreby iných
   stavebné a drevárske práce pre svoje potreby a potreby iných
   drevovýroba a kovovýroba a s nimi spojená obchodná činnosť
   zahranično-hospodárska a obchodná činnosť podľa zákona stanovených pravidiel s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   služby s poľnohospodárskou technikou a dopravou
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Hrdlička - podpredseda 88 Doľany
   Pavol Tichý - predseda 44 Doľany