Vytvořte fakturu

Roľnícke družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.06.2016
Basic information
Obchodní název Roľnícke družstvo
Stav Zničeno
IČO 17639611
Datum vytvoření 01 Duben 1991
Company category Družstvo
Sídlo Roľnícke družstvo
Financial information
Prodej a příjem 470 794 €
Zisk 7 941 €
Kapitál 333 810 €
Vlastní kapitál 89 763 €
Kontaktní informace
Email agrovin@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0336495218
Date of updating data: 13.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 312,536
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 84,015
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 84,015
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,828
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,020
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 59,167
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 226,538
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 120,612
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,410
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 38,969
3. Výrobky (123) - /194/ 75,233
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 68,024
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 38,698
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,698
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,326
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,902
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,455
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36,447
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,983
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,983
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 312,536
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 107,538
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 199,970
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 199,970
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 408,145
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,373
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 5,373
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 144,753
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 14,030
2. Ostatní fondy (427, 42X) 130,723
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -658,644
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -658,644
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,941
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 168,583
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,684
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 14,590
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 21
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 6,073
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 141,078
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 42,932
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,932
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 86,360
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,530
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,938
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,184
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,134
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,821
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,821
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 36,415
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 18,119
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 18,296
Date of updating data: 13.06.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 470,794
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 286,814
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 30,879
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -406
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 13,654
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 139,853
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 453,622
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 196,185
D. Služby (účtová skupina 51) 89,185
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 111,276
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 79,748
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,940
4. Sociální náklady (527, 528) 4,588
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,346
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,356
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,356
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,953
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,321
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,172
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 31,917
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,753
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,859
2. Ostatní náklady (562A) 7,859
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 894
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,751
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,421
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,941
Date of updating data: 13.06.2016
Date of updating data: 13.06.2016
 • IČO :17639611
 • Sídlo: Roľnícke družstvo,
 • Datum vytvoření: 01 Duben 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.04.1993Zrušené obchodné meno:
   Roľnícke družstvo
   01.04.1991Nové obchodné meno:
   Roľnícke družstvo
   Nová právna forma:
   Družstvo