Vytvořte fakturu

KOMPRESORY V.V. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KOMPRESORY V.V.
IČO 17643589
TIN 2020357075
DIČ SK2020357075
Datum vytvoření 01 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMPRESORY V.V.
Dlhá ulica 2065/2A
90031
Dlhá ulica
Financial information
Prodej a příjem 1 503 329 €
Zisk 207 144 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905430907
Mobile(y) 0905430907, 0915168553
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,726,333
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,610,038
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,610,038
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 91,476
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,419,539
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 98,373
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 650
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 113,231
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 37,453
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,453
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,453
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 75,778
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,067
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 62,711
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,064
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,099
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,965
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,726,333
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 305,699
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 91,252
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 91,252
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 207,144
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,416,776
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 48,446
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 208
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 48,238
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 25,833
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,313,666
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 33,780
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,780
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,189,597
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,529
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,026
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 57,585
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 27,149
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,831
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,831
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,000
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 17,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,858
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 3,858
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 450,058
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,503,329
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 450,058
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,052,086
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,185
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,233,762
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 117,250
D. Služby (účtová skupina 51) 178,215
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 71,542
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 51,550
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,775
4. Sociální náklady (527, 528) 2,217
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,189
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 117,606
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 117,606
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 729,632
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,328
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 269,567
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 154,593
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 17
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 17
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,506
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,530
2. Ostatní náklady (562A) 1,530
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 20
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,956
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,489
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 266,078
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 58,934
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 58,934
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 207,144
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17643589 TIN: 2020357075 DIČ: SK2020357075
 • Sídlo: KOMPRESORY V.V., Dlhá ulica 2065/2A, 90031, Dlhá ulica
 • Datum vytvoření: 01 Srpen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Vlček 358 Lozorno 18.11.1994
  Štefánia Vlčková 358 Lozorno 900 55 12.04.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. .Vladimír Vlček 6 639 € (100%) 358 Lozorno 900 55
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.06.2013Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   28.04.2010Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   Nový štatutárny orgán:
   Štefánia Vlčková 358 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 12.04.2010
   26.02.2009Nové sidlo:
   Dlhá ulica 2065/2A Stupava 900 31
   Noví spoločníci:
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno 900 55
   25.02.2009Zrušené sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   16.05.2008Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
   15.05.2008Zrušeny predmety činnosti:
   kozmetické služby
   kaderníctvo
   holičstvo
   modeláž nechtov
   služby slúžiace na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie solária
   činnosť v oblasti vizáže - realizácia a poradenstvo
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   poskytovanie datových služieb prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete - internetová čitáreň
   geodetické a kartografické činnosti-vrátane poradenstva
   výskum a vývoj
   05.12.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru z účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   06.11.2001Nové predmety činnosti:
   kozmetické služby
   10.07.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a prístrojov, hnuteľného a nehnuteľného majetku
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom bytových priestorov
   kaderníctvo
   holičstvo
   modeláž nechtov
   služby slúžiace na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie solária
   činnosť v oblasti vizáže - realizácia a poradenstvo
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   poskytovanie datových služieb prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete - internetová čitáreň
   15.05.2000Nové sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   Nové predmety činnosti:
   prenájom kancelárskych a skladových priestorov
   14.05.2000Zrušené sidlo:
   Cevaservis Stupava 900 31
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   26.08.1997Nové obchodné meno:
   KOMPRESORY V.V. spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   25.08.1997Zrušené obchodné meno:
   DG SERVIS, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   18.11.1994Nové obchodné meno:
   DG SERVIS, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Vlček 358 Lozorno
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   17.11.1994Zrušené obchodné meno:
   D G S E R V I S , spol. s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   bezdemontážna diagnostika rotačných strojov
   geodetická činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu /okrem tovaru, na ktorý treba osobitné povolenie/
   leesing a servis strojov a zariadení v oblasti strojárenstva a elektrotechniky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu činnosti
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca z predmetu činnosti /okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.05.1993Noví spoločníci:
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   24.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Jana Mišovská Hargašova 28 Bratislava
   Peter Štoffa Bezručova 7 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   14.12.1992Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy strojov a prístrojov vrátane poradenskej služby
   prenájom strojov a zariadení v oblasti strojárenstva a elektro. vrátane poradenskej a konzultačnej činnosti
   veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami priemyselného charakteru
   iný veľkoobchod
   geodetické a kartografické činnosti-vrátane poradenstva
   výskum a vývoj
   25.03.1992Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Jana Mišovská Hargašova 28 Bratislava
   Peter Štoffa Bezručova 7 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.03.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.08.1991Nové obchodné meno:
   D G S E R V I S , spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cevaservis Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   bezdemontážna diagnostika rotačných strojov
   geodetická činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu /okrem tovaru, na ktorý treba osobitné povolenie/
   leesing a servis strojov a zariadení v oblasti strojárenstva a elektrotechniky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu činnosti
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca z predmetu činnosti /okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia