Vytvořte fakturu

OTYK invest - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.10.2016
Basic information
Obchodní název OTYK invest
IČO 18046428
TIN 2020359000
DIČ SK2020359000
Datum vytvoření 19 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OTYK invest
Námestie sv. Františka 18B
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 329 910 €
Zisk 21 285 €
Kontaktní informace
Email otykinvest@otykinvest.sk
Telefon(y) 0254774865, 0260103111, 0260103119
Fax(y) 0260103100
Date of updating data: 26.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,079,203
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 116,474
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 93,238
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 71,832
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,715
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,799
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,892
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 23,236
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 23,236
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,955,838
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,397
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 7,397
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 149,373
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 149,373
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 674,426
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 659,327
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 659,327
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 11
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,068
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,124,642
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,702
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,120,940
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,891
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,891
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,079,203
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 673,312
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 40,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 40,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 444,182
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 163,845
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 165,849
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,004
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,285
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,405,891
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 613
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 613
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,317,375
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 517,606
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 517,606
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 743,910
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,475
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,101
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,023
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 260
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,715
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,715
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 73,188
Date of updating data: 26.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,330,026
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,329,910
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,676,615
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 412,738
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 240,557
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,295,982
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 672,097
D. Služby (účtová skupina 51) 1,570,923
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 335,542
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 242,833
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 83,590
4. Sociální náklady (527, 528) 9,119
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,921
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,144
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,144
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 405,130
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,233
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 296,992
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,928
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 433,595
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 115
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 115
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 115
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 527
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 44
2. Ostatní náklady (562A) 44
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 483
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -412
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 33,516
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,231
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,231
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,285
Date of updating data: 26.10.2016
Date of updating data: 26.10.2016