Vytvořte fakturu

JULI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JULI
IČO 18046762
TIN 2020356899
DIČ SK2020356899
Datum vytvoření 30 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JULI
Záhorácka 56
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 146 465 €
Zisk -10 049 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903238910
Mobile(y) 0903238910
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 75,363
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 37,477
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 37,477
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,477
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,554
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 25,523
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 25,523
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,523
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,031
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,131
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,900
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 332
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 332
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 75,363
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,426
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 85,600
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -90,948
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 358
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -91,306
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,049
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,789
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 83,789
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,611
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,611
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,774
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,564
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,987
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,265
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,588
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 146,465
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 146,465
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 155,753
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 60,235
D. Služby (účtová skupina 51) 20,319
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 35,385
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 25,604
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,781
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,247
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 25,371
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 25,371
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,196
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,288
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,911
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 761
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 761
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -761
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,049
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,049
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015