Vytvořte fakturu

TRANSINTER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Obchodní název TRANSINTER
IČO 18048480
TIN 2020363389
DIČ SK2020363389
Datum vytvoření 03 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANSINTER
Podunajská 11
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 357 385 €
Zisk -44 799 €
Kapitál 22 201 €
Vlastní kapitál -241 121 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.restauraciaslnecnica.sk
Mobile(y) +421910242878
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 54,659
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 40,524
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 40,524
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 40,524
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,947
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,815
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,815
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,815
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,132
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,088
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,044
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,188
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,188
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,659
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -285,920
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -248,092
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 42,220
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -290,312
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44,799
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 340,579
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,870
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 13,942
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 928
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 325,709
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 49,645
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,645
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 259,823
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,705
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,919
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,815
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,802
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 335,791
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 357,385
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 335,791
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,594
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 397,861
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 149
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 201,665
D. Služby (účtová skupina 51) 89,945
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 75,076
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 55,329
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,411
4. Sociální náklady (527, 528) 336
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 403
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,646
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,646
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 269
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,708
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,476
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,032
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,363
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,201
2. Ostatní náklady (562A) 1,201
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,162
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,363
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -43,839
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -44,799
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015