Vytvořte fakturu

TRAMAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.01.2017
Basic information
Obchodní název TRAMAT
IČO 30774306
TIN 2020291185
DIČ SK2020291185
Datum vytvoření 11 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRAMAT
Holubyho 23/
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 748 013 €
Zisk 47 348 €
Kapitál 380 913 €
Vlastní kapitál 42 491 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.tramat.sk
Telefon(y) +421254416076
Date of updating data: 11.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 559,987
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,003
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,003
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,003
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 558,626
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 150,000
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 150,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 336,753
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 124,441
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,441
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 212,312
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 71,873
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,271
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 70,602
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 358
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 358
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 559,987
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 143,513
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 88,862
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 88,862
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,348
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 416,474
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,446
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,446
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 411,028
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 330,680
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 330,680
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 79,558
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 641
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 144
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,000
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,000
Date of updating data: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,747,950
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,748,013
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,747,950
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,677,883
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,439,199
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,299
D. Služby (účtová skupina 51) 98,247
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 131,789
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 110,634
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,299
4. Sociální náklady (527, 528) 2,856
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 177
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 525
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 525
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 647
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,130
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 203,205
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,417
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,649
2. Ostatní náklady (562A) 6,649
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 768
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,401
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 62,729
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,381
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,381
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 47,348
Date of updating data: 11.01.2017
Date of updating data: 11.01.2017