Vytvořte fakturu

DIMANO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.01.2016
Basic information
Obchodní název DIMANO
IČO 30775094
TIN 2020344865
DIČ SK2020344865
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo DIMANO
Prievozská 14
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 249 863 €
Zisk 112 026 €
Kapitál 1 965 746 €
Vlastní kapitál 1 517 663 €
Kontaktní informace
Email info@dimano.sk
Telefon(y) 0255567580, 0255567581, 0255567582
Fax(y) 0255567570
Date of updating data: 19.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,386,469
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 138,665
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 18,236
2. Software (013) - /073, 091A/ 8,555
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 9,681
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 119,915
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,438
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 115,477
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 514
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 514
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,226,212
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 230,893
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 62,442
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 168,451
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 343,347
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 343,347
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 343,347
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,651,972
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 150,843
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,501,129
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 21,592
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19,092
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,500
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,386,469
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,623,689
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 253
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,672
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,672
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,471,544
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,471,544
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 112,026
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 760,931
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,968
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,362
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 3,606
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 704,219
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 495,652
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 495,652
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 35,454
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 26,164
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 126,949
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 45,744
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 45,744
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,849
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,849
Date of updating data: 19.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,146,986
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,249,863
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 324,967
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,822,019
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 73,721
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,156
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,097,571
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 119,211
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 95,562
D. Služby (účtová skupina 51) 909,156
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 853,962
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 621,398
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 216,515
4. Sociální náklady (527, 528) 16,049
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,237
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 72,469
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 72,469
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 19,520
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,425
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,879
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 152,292
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,023,057
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,082
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,262
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,262
XII. Kurzové zisky (663) 819
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,561
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 824
2. Ostatní náklady (562A) 824
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 739
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,998
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,479
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 148,813
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 36,787
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 36,787
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 112,026
Date of updating data: 19.01.2016
Date of updating data: 19.01.2016