Vytvořte fakturu

NOVALIM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.09.2016
Basic information
Obchodní název NOVALIM
IČO 30775230
TIN 2020343028
DIČ SK2020343028
Datum vytvoření 11 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVALIM
Čárskeho 3466/1
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 081 210 €
Zisk 79 371 €
Kapitál 658 634 €
Vlastní kapitál 438 792 €
Kontaktní informace
Email novalim@novalim.sk
Telefon(y) 0264284129, 0456813697, 0903217231, 0903421512
Mobile(y) +421903421512
Fax(y) 0264284129, 0456813697
Date of updating data: 02.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 680,853
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 224,972
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 224,972
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 19,734
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 182,747
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,491
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 454,107
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 55,557
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35,544
3. Výrobky (123) - /194/ 18,788
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,225
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 166
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 166
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 212,416
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 212,416
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 212,416
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 185,968
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,531
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 184,437
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,774
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,774
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 680,853
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 484,103
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,800
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,800
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 33,569
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 720
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 720
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 363,643
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 363,643
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 79,371
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 194,200
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 36,952
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 35,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,952
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 103,488
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 38,544
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,544
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 29,246
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,773
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,925
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,469
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,469
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 37,291
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,550
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,550
Date of updating data: 02.09.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,081,210
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,075,888
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 4,768
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 554
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 962,900
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 400,061
D. Služby (účtová skupina 51) 96,680
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 431,935
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 336,758
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 86,499
4. Sociální náklady (527, 528) 8,678
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,524
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,137
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,137
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,563
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 118,310
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 583,915
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15
XII. Kurzové zisky (663) 31
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,740
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,506
2. Ostatní náklady (562A) 6,506
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 228
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,006
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,694
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 103,616
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 24,245
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 24,245
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 79,371
Date of updating data: 02.09.2016
Date of updating data: 02.09.2016