Vytvořte fakturu

SVOP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.10.2015
Basic information
Obchodní název SVOP
IČO 30775264
TIN 2020314945
DIČ SK2020314945
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SVOP
Pod rovnicami 730/2
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 461 186 €
Zisk 44 942 €
Kapitál 152 477 €
Vlastní kapitál 49 221 €
Kontaktní informace
Email grman@svop.sk
webové stránky http://www.svop.sk
Telefon(y) +421265422752, +421221028579
Mobile(y) +421905412681
Fax(y) 0265422752
Date of updating data: 28.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 197,489
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,030
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,030
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,379
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,651
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 170,021
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,909
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 309
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 1,600
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,452
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,800
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,800
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,652
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 162,660
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 690
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 161,970
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,438
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,438
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 197,489
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 86,442
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 15,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 15,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 25,000
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 25,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,942
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 89,381
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,273
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,273
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 12,136
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 69,379
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,131
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,131
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,628
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,655
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,535
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,430
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,593
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,593
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 21,666
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 65
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 21,601
Date of updating data: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 461,552
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 461,186
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 231
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 460,604
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 351
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 396,674
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 80
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,975
D. Služby (účtová skupina 51) 115,806
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 246,352
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 159,601
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 35,200
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 46,528
4. Sociální náklady (527, 528) 5,023
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 811
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,642
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,642
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 64,512
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 325,974
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 366
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 354
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,513
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,658
2. Ostatní náklady (562A) 1,658
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 701
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,154
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,147
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,365
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,423
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,423
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,942
Date of updating data: 28.10.2015
Date of updating data: 28.10.2015