Vytvořte fakturu

Keller špeciálne zakladanie - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Keller špeciálne zakladanie
IČO 30775442
TIN 2020328277
DIČ SK2020328277
Datum vytvoření 11 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Keller špeciálne zakladanie
Hraničná 18
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 701 423 €
Zisk -24 303 €
Kapitál 3 859 243 €
Vlastní kapitál 1 104 287 €
Kontaktní informace
Email office.bratislava@keller-slovakia.sk
webové stránky http://www.keller-slovakia.sk
Telefon(y) +421243411015, +421243411014, +421243411016, +421232553200
Mobile(y) +421911735373
Fax(y) 0243411015
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,969,755
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 331,302
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 331,302
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 65,797
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 134,601
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 130,904
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,616,117
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 27,321
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 27,321
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 462,678
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 306,124
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 306,124
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 156,554
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,802,872
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,741,892
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,741,892
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 53,295
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,570
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 115
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 323,246
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,128
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 322,118
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 22,336
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 22,336
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,969,755
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,079,984
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 140,443
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 956,541
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,367,290
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -410,749
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,303
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,889,696
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 56,525
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 25,633
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 30,892
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 62,913
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 62,913
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,456,146
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,012,005
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,012,005
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,200,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 133,495
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 45,642
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,083
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,921
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 314,112
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 276,711
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 37,401
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 75
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 75
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,701,843
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,701,423
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,560,245
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 137,063
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,115
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,704,576
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,796,270
D. Služby (účtová skupina 51) 4,882,689
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,404,518
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,009,129
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 316,374
4. Sociální náklady (527, 528) 79,015
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,970
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 64,021
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 64,021
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 11,355
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 363,604
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 172,149
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,153
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,881,286
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 420
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 398
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 398
XII. Kurzové zisky (663) 22
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 39,031
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 32,081
2. Ostatní náklady (562A) 32,081
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,946
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,611
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,764
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -17,461
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 59,120
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -76,581
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,303
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30775442 TIN: 2020328277 DIČ: SK2020328277
 • Sídlo: Keller špeciálne zakladanie, Hraničná 18, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Igor Filo 360 Vlčkovce 919 23 17.01.2011
  Dipl. Ing. Andreas Körbler Gentzgasse 115/1/13 Wien 1180 Rakúska republika 09.02.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Keller Grundbau, Ges. m.b.H 6 639 € (100%) 1150 Wien Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.04.2015Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - geotechnika
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
   opravy pracovných strojov
   činnosť autorizovaného stavebného inžiniera podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnených vykonávať odbornú činnosť v kategórii: Inžinier pre statiku stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Andreas Körbler Gentzgasse 115/1/13 Wien 1180 Rakúska republika Vznik funkcie: 09.02.2015
   13.04.2015Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzanie stavebných činností každého druhu
   prevádzanie vrtov a stavieb studní
   obchod so stavebným materiálom. U tovaru na ktorého vývoz a dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie, možno ho dovážať a vyvážať len na základe tohto povolenia
   sprostredkovacia činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   činnosť stavebného dozoru, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika
   činnosť stavbyvedúceho, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika
   projektovanie stavieb, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika
   prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb - geotechnika
   04.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Filo 360 Vlčkovce 919 23 Vznik funkcie: 17.01.2011
   03.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Gustáv Mosendz Gorazdova 44 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 06.03.2001
   27.03.2007Nové sidlo:
   Hraničná 18 - AB 6 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Keller Grundbau, Ges. m.b.H Mariahilfer Strasse 127a 1150 Wien Rakúska republika
   26.03.2007Zrušené sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Keller Grundbau, Ges. m.b.H Mariahilfer Strasse 129 Wien Rakúska republika
   24.06.2004Noví spoločníci:
   Keller Grundbau, Ges. m.b.H Mariahilfer Strasse 129 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Gustáv Mosendz Gorazdova 44 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 06.03.2001
   23.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Keller Gundbau, Ges. m.b.H Mariahilfer Strasse 129 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Gustáv Mosendz Gorazdova 44 Bratislava 811 04
   04.05.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Gustáv Mosendz Gorazdova 44 Bratislava 811 04
   03.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Klaus Saufnauer Lobenhauerngasse 22 Wien 1170 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Senecká cesta 476/23 Šamorín
   26.10.1999Nové sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb - geotechnika
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Klaus Saufnauer Lobenhauerngasse 22 Wien 1170 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Senecká cesta 476/23 Šamorín
   25.10.1999Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Peter Stockhammer Karl Schwedgasse 80 Wien - Maner Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Gorazdova 3428/44 Bratislava
   26.01.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   nákup a predaj stavebného materiálu
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   činnosť stavbyvedúceho, pozemné stavby
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   realitná kancelária-sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   zámočníctvo
   výroba nástrojov
   opravy motorových vozidiel a karosérií
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
   marketingová činnosť-prieskum trhu
   reklamné činnosti
   činnosť stavebného dozoru, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika
   činnosť stavbyvedúceho, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika
   projektovanie stavieb, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika
   Noví spoločníci:
   Keller Gundbau, Ges. m.b.H Mariahilfer Strasse 129 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Peter Stockhammer Karl Schwedgasse 80 Wien - Maner Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Gorazdova 3428/44 Bratislava
   25.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Keller Gundbau, Ges. m.b.H Mariahilfer Strasse 129 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Peter Stockhammer Karl Schwedgasse 80 Wien - Maner Rakúsko
   16.05.1994Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
   11.12.1991Nové obchodné meno:
   Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzanie stavebných činností každého druhu
   prevádzanie vrtov a stavieb studní
   obchod so stavebným materiálom. U tovaru na ktorého vývoz a dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie, možno ho dovážať a vyvážať len na základe tohto povolenia
   sprostredkovacia činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   Noví spoločníci:
   Keller Gundbau, Ges. m.b.H Mariahilfer Strasse 129 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Peter Stockhammer Karl Schwedgasse 80 Wien - Maner Rakúsko