Vytvořte fakturu

HYDROTEAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.12.2015
Basic information
Obchodní název HYDROTEAM
IČO 30776023
TIN 2020312118
DIČ SK2020312118
Datum vytvoření 19 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HYDROTEAM
Varšavská 3
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 142 342 €
Zisk 6 385 €
Kapitál 191 401 €
Vlastní kapitál 2 959 €
Kontaktní informace
Email hydroteam@hydroteam.sk
webové stránky http://www.hydroteam.sk
Telefon(y) +421244458501, +421244458505, +421244634283
Date of updating data: 03.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 110,803
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,537
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,537
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,537
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 103,266
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 15,296
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 15,000
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 296
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,700
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,700
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 25,911
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 35,692
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,692
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ -9,201
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -580
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 60,359
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 51,380
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,979
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 110,803
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,330
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,775
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,780
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,780
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -11,250
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 143,004
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -154,254
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,385
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 92,473
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 493
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 493
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 86,928
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 51,039
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,039
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,032
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,943
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,003
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,911
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,052
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,052
Date of updating data: 03.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 167,343
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 142,342
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 150
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 165,975
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -25,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 717
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,695
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,252
D. Služby (účtová skupina 51) 21,388
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 92,637
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 68,681
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 23,410
4. Sociální náklady (527, 528) 546
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,386
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,623
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,623
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,409
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,647
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 106,485
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 303
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 303
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -302
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,345
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,385
Date of updating data: 03.12.2015
Date of updating data: 03.12.2015