Vytvořte fakturu

VAJNORY Shopping City, vlastnícka akciová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.10.2016
Basic information
Obchodní název VAJNORY Shopping City, vlastnícka akciová
IČO 30777232
TIN 2020332402
DIČ SK2020332402
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VAJNORY Shopping City, vlastnícka akciová
Tomanova 51
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 715 009 €
Zisk 26 162 €
Kapitál 6 143 445 €
Vlastní kapitál 4 167 414 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.vsc.sk
Fax(y) 0243639302
Date of updating data: 17.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,220,184
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,290,515
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,202,845
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,090,725
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,704
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 78,350
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 13,066
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,087,670
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,844,811
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 175,485
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 67,374
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 888,868
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 25
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 25
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 395,078
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 210,033
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 210,033
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 45,673
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,846
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 135,526
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 182,262
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 182,262
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 311,503
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,076
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 307,427
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 40,801
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 426
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 40,375
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,220,184
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,360,464
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 533,834
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 533,834
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 91,946
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 280,138
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 280,138
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,101,736
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -249,723
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 1,351,459
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,326,648
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,524,212
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -197,564
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,162
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,859,720
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,847
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,847
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,851,954
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 121,090
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 121,090
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,692,530
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,624
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,846
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,841
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,023
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,919
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,919
Date of updating data: 17.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 822,914
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 715,009
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,885
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 549,622
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 162,502
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 712,271
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,378
D. Služby (účtová skupina 51) 28,555
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 108,992
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 78,099
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,854
4. Sociální náklady (527, 528) 2,039
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,552
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,262
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,262
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 442,002
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 123,530
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,738
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -28,048
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 107,906
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 51,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11,538
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 11,538
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 45,368
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72,445
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 51,000
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 21,074
2. Ostatní náklady (562A) 21,074
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 371
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 35,461
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,199
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,037
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,037
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,162
Date of updating data: 17.10.2016
Date of updating data: 17.10.2016