Vytvořte fakturu

HLUBÍK a - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.03.2016
Basic information
Obchodní název HLUBÍK a
IČO 30777305
TIN 2020344986
DIČ SK2020344986
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HLUBÍK a
Podháj 125
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 78 789 €
Zisk -133 331 €
Kapitál 1 083 001 €
Vlastní kapitál -1 350 573 €
Kontaktní informace
Email info@hlubik.sk
webové stránky http://www.hlubik.sk
Telefon(y) +421264789723, +421265968791
Fax(y) 0264789723
Date of updating data: 15.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,167,301
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 753,075
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 753,075
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,759
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 74,820
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 36,416
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 632,080
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 414,226
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 376,109
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 319,575
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 11,000
3. Výrobky (123) - /194/ 45,534
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 29,229
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 29,229
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,229
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,888
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,888
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,167,301
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -495,863
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -369,172
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -369,172
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -133,331
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,663,164
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 98
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 98
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 729,268
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 102,324
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,324
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 610,815
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,703
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 827
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,609
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,990
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 35,000
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 898,798
Date of updating data: 15.03.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 78,789
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 67,789
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 11,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 208,349
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 108,944
D. Služby (účtová skupina 51) 48,230
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 23,537
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,427
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,901
4. Sociální náklady (527, 528) 209
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,473
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,165
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,165
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -129,560
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -78,385
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,771
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,615
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 2,615
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,156
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,771
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -133,331
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -133,331
Date of updating data: 15.03.2016
Date of updating data: 15.03.2016