Vytvořte fakturu

PETMAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název PETMAS
IČO 30840678
TIN 2020359110
DIČ SK2020359110
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PETMAS
Viničnianska cesta 5973/25
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 1 598 034 €
Zisk -47 596 €
Kapitál 1 388 865 €
Vlastní kapitál 631 559 €
Kontaktní informace
Email petmas@stonline.sk
Telefon(y) +421336452312, +421336451128, +421336453926, +421336405393
Mobile(y) +421911230331
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 527,301
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 248,213
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 248,213
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 248,213
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 277,975
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 15,778
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15,778
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 257,720
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 81,418
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,299
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,119
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 176,629
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -327
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,477
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,477
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,113
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,113
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 527,301
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 288,213
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,941
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,941
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 97,716
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,369
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,369
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 217,783
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 217,783
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,596
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 239,088
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 43,727
12. Odložený daňový závazek (481A) 43,727
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 177,173
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 125,655
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,964
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,691
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 23,276
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,533
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,012
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -303
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,188
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,188
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,528,357
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,598,034
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,528,357
V. Aktivace (účtová skupina 62) 14,101
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 51,954
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,622
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,665,130
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 173,643
D. Služby (účtová skupina 51) 791,713
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 537,811
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 380,296
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 134,141
4. Sociální náklady (527, 528) 23,374
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,545
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 75,933
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 75,933
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 46,439
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 13,468
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,578
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -67,096
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 577,102
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,251
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 47
2. Ostatní náklady (562A) 47
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,204
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,250
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -68,346
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -20,750
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -23,630
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -47,596
Date of updating data: 27.04.2016