Vytvořte fakturu

SLOVKARPATIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.03.2016
Basic information
Obchodní název SLOVKARPATIA
IČO 30840848
TIN 2020325076
DIČ SK2020325076
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVKARPATIA
Bajkalská 25/A
82503
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 273 979 €
Zisk -265 370 €
Kapitál 26 718 657 €
Vlastní kapitál 17 259 085 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248245111, 0248245128
Fax(y) 0248245112
Date of updating data: 01.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 25,310,533
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,729,133
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,114,837
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,447,123
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,154,467
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 384,108
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 88,085
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 41,054
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 614,296
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 614,296
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,581,338
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,250,996
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,020,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,020,000
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 230,996
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,596,087
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,596,087
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,596,087
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,734,255
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 101
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,734,154
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 62
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 62
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,310,533
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,603,204
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,032,664
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,032,664
A.II. Emisní ážio (412) 8
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 207,089
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 207,089
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 572,783
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 572,783
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,056,030
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,056,030
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -265,370
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,691,634
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,795,438
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,438,818
12. Odložený daňový závazek (481A) 356,620
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,740,660
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,537,437
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,537,437
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 75,761
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 127,462
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,155,536
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 15,695
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 15,695
Date of updating data: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,280,177
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,273,979
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,421,742
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,851,820
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,540,442
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 38,625
D. Služby (účtová skupina 51) 149,862
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 60,764
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,383,205
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,383,205
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 57,816
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,850,170
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -266,463
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,233,255
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,198
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,166
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,166
XII. Kurzové zisky (663) 5,032
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 558
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 558
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,640
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -260,823
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,547
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,887
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,660
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -265,370
Date of updating data: 01.03.2016
Date of updating data: 01.03.2016