Vytvořte fakturu

PROVEKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROVEKA
IČO 30841704
TIN 2020314351
DIČ SK2020314351
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROVEKA
Hrušovská 15
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 111 €
Zisk -33 579 €
Kapitál 83 259 €
Vlastní kapitál 74 289 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903504904, +421911768472, +421903417216
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,824
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,824
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,824
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,347
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,780
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 703
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,413
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 46,171
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,710
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,600
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 66,050
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,579
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,461
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,461
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 63
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,470
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,609
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 319
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 38,111
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 35,111
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 69,932
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,050
C. Služby (účtová skupina 51) 18,972
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 37,946
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 688
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,499
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,777
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -31,821
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,089
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 14,326
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 14,264
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 57
X. Úrokové výnosy (662) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 15,054
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 14,241
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 813
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -728
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -32,549
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,030
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -33,579
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30841704 TIN: 2020314351 DIČ: SK2020314351
 • Sídlo: PROVEKA, Hrušovská 15, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Kralovič konateľ Agátová 872/97 Marianka 900 33 30.12.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Judita Kralovičová 6 639 € (100%) Agátová 872/97 Marianka 900 33
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.05.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   organizovanie rekreačných jázd na koňoch
   prenájom hnuteľných vecí
   04.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kralovič - konateľ Agátová 872/97 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 30.12.1991
   03.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kralovič - konateľ Heyrovského 11 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 30.12.1991
   29.04.2010Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   prípravné práce k realizácii stavby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
   21.11.2007Nové sidlo:
   Hrušovská 15 Bratislava 821 07
   20.11.2007Zrušené sidlo:
   Miletičova 9/a Bratislava 821 08
   26.06.2007Noví spoločníci:
   Judita Kralovičová Agátová 872/97 Marianka 900 33
   25.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   22.06.2005Nové obchodné meno:
   PROVEKA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 9/a Bratislava 821 08
   21.06.2005Zrušené obchodné meno:
   CUM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 08
   21.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kralovič - konateľ Heyrovského 11 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 30.12.1991
   20.07.2004Zrušeny spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   30.11.1998Noví spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   07.10.1994Nové obchodné meno:
   CUM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a obstaravateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   činnosť ekonomického, organizačného a účtovného poradcu
   konzultačné služby v oblasti ekonomiky a obchodu
   Noví spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kralovič Heyrovského 11 Bratislava 841 03
   06.10.1994Zrušené obchodné meno:
   Petricum, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s hlavným zameraním na dovoz a vývoz chemických surovín a produktov, poskytovanie know-how, servisných služieb vo väzbových a bartrových obchodoch a poskytovanie poradenských a konzultačných služieb.
   Predmetom činnosti je ďalej kapitánové podieľanie sa na iných spoločnostiach, ako aj finančné operácie slúžiace k dosiahnutiu obchodného cieľa spoločnosti.
   Zrušeny spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Petrimex, ú.s. pre zahraničný obchod Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   Petricum, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s hlavným zameraním na dovoz a vývoz chemických surovín a produktov, poskytovanie know-how, servisných služieb vo väzbových a bartrových obchodoch a poskytovanie poradenských a konzultačných služieb.
   Predmetom činnosti je ďalej kapitánové podieľanie sa na iných spoločnostiach, ako aj finančné operácie slúžiace k dosiahnutiu obchodného cieľa spoločnosti.
   Noví spoločníci:
   CUM, Aktiengesellschaft Haldenstrasse 11 Luzern Švajčiarsko
   Petrimex, ú.s. pre zahraničný obchod Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia