Vytvořte fakturu

CELOX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CELOX
IČO 30998239
TIN 2020359044
DIČ SK2020359044
Datum vytvoření 30 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CELOX
Záhradná 583/52
90023
Viničné
Financial information
Prodej a příjem 1 950 798 €
Zisk 9 578 €
Kapitál 558 016 €
Vlastní kapitál 68 858 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0484151944, 0336476573
Mobile(y) 0903447148
Fax(y) 03364065303
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 628,313
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 91,447
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 91,447
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,948
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 81,499
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 530,003
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 430,442
4. Zvířata (124) - /195/ 36
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 430,406
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 42,603
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 42,230
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,230
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 373
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 56,958
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 32,408
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 24,550
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,863
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,863
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 628,313
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,436
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,137
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,137
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 61,721
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 148,232
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -86,511
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,578
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 549,877
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,102
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,102
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 543,637
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 108,818
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 108,818
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 420,427
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,571
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,010
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,811
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,138
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,138
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,950,798
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,823,737
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,956
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 120,826
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 279
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,931,582
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,367,996
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 137,336
D. Služby (účtová skupina 51) 292,267
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 100,046
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 71,754
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 23,539
4. Sociální náklady (527, 528) 4,753
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,930
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,155
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,155
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,852
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,216
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 152,920
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,169
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 1,102
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,065
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,917
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 703
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,214
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,748
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,468
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,890
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,890
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,578
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30998239 TIN: 2020359044 DIČ: SK2020359044
 • Sídlo: CELOX, Záhradná 583/52, 90023, Viničné
 • Datum vytvoření: 30 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marta Fischerová Záhradná 583/52 Viničné 900 23 07.10.1992
  JUDr. Ivan Fischer, CSc. Záhradná 52/583 Viničné 900 23 05.03.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Marta Fischerová 3 320 € (50%) Záhradná 583/52 Viničné 900 23
  JUDr. Ivan Fischer, CSc. 3 320 € (50%) Záhradná 52/583 Viničné 900 23
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.03.2012Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Fischer , CSc. Záhradná 52/583 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Fischer , CSc. Záhradná 52/583 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 05.03.2012
   14.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Záhradná 583/52 Viničné 900 23
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Fischer Záhradná 583/52 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 07.10.1992
   02.07.2009Noví spoločníci:
   Marta Fischerová Záhradná 583/52 Viničné 900 23
   Ivan Fischer ml. Záhradná 583/52 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Fischerová Záhradná 583/52 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 07.10.1992
   Ivan Fischer Záhradná 583/52 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 07.10.1992
   01.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Športová 583 Viničné
   Marta Fischerová Špotrová 583 Viničné
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Fischer
   Marta Fischerová
   31.01.2006Nové sidlo:
   Záhradná 583/52 Viničné 900 23
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z dreva
   výroba výrobkov z plastov, papiera a textilu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (mimo nebezpečný odpad)
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   30.01.2006Zrušené sidlo:
   Športová 583 Viničné
   28.08.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   murárske a obkladačské práce
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a ich poddodávok
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Športová 583 Viničné
   Marta Fischerová Špotrová 583 Viničné
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Športová 583 Viničné
   Marta Fischerová Špotrová 583 Viničné
   07.10.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť mimo tovaru na ktorý zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Športová 583 Viničné
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Fischer
   Marta Fischerová
   06.10.1992Zrušeny predmety činnosti:
   1. Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie veci hnutelných a služieb s tým spojených.
   2. Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva kovu, plastických hmôt, papiera a textilu, predmetov ľudovej umeleckej tvorivosti, použitých výrobkov a druhotných surovín.
   3. Dovoz a vývoz tovaru zo zahraničia do ČSFR a opačne, okrem tovaru, na ktoré sa podľa zákona vyžaduje obchodné povolenie.
   4. Služby fyzickým a právnickým subjektom.
   5. Stavebná činnosť a služby rekonštrukčnej a stavebnej povahy.
   6. Sprostredkovanie kúpy a pedaj nehnuteľnosti.
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Piľová Sklabinska 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.10.1991Nové obchodné meno:
   CELOX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Športová 583 Viničné
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie veci hnutelných a služieb s tým spojených.
   2. Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva kovu, plastických hmôt, papiera a textilu, predmetov ľudovej umeleckej tvorivosti, použitých výrobkov a druhotných surovín.
   3. Dovoz a vývoz tovaru zo zahraničia do ČSFR a opačne, okrem tovaru, na ktoré sa podľa zákona vyžaduje obchodné povolenie.
   4. Služby fyzickým a právnickým subjektom.
   5. Stavebná činnosť a služby rekonštrukčnej a stavebnej povahy.
   6. Sprostredkovanie kúpy a pedaj nehnuteľnosti.
   Noví spoločníci:
   Marta Fischerová Špotrová 583 Viničné
   Viera Piľová Sklabinska 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia