Vytvořte fakturu

ASPARAGUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.10.2016
Basic information
Obchodní název ASPARAGUS
IČO 31104703
TIN 2020379702
DIČ SK2020379702
Datum vytvoření 20 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASPARAGUS
90873
Veľké Leváre
Financial information
Prodej a příjem 5 278 043 €
Zisk -12 202 €
Kapitál 3 772 557 €
Vlastní kapitál 1 993 877 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421347794488, +421347748021
Date of updating data: 14.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,821,970
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,057,269
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,897,269
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 165,576
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 182,935
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 425,154
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,089,877
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 33,727
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 160,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 160,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,759,234
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,092,001
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 618,061
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 473,940
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 660,600
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 477,862
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 378,105
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,757
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 151,603
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 31,135
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,633
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 728
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,905
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,467
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,467
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,821,970
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,994,059
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 27,884
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 27,884
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 336,820
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,788
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,788
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,638,769
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,656,087
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -17,318
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,202
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,651,467
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 99,342
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,820
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 12,354
12. Odložený daňový závazek (481A) 80,168
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 493,895
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 342,153
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 238,249
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 223,081
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,168
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 68,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,997
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,672
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,249
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,486
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,230
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,230
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 705,847
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 176,444
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 176,444
Date of updating data: 14.10.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,278,043
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 316,283
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 4,513,296
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 89,786
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 31,930
V. Aktivace (účtová skupina 62) 10,754
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 39,920
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 276,074
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,209,017
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 312,719
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,976,485
D. Služby (účtová skupina 51) 1,179,793
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,036,586
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 747,634
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 247,123
4. Sociální náklady (527, 528) 41,829
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,031
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 630,774
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 630,774
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 35,500
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 516
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,613
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 69,026
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,493,052
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50,372
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 36,501
2. Ostatní náklady (562A) 36,501
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 91
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,780
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -50,371
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,655
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 30,857
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 27,977
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,202
Date of updating data: 14.10.2016
Date of updating data: 14.10.2016
 • IČO :31104703 TIN: 2020379702 DIČ: SK2020379702
 • Sídlo: ASPARAGUS, 90873, Veľké Leváre
 • Datum vytvoření: 20 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Fabuš 845 Borský Svätý Jur 908 79 15.03.2008
  Dipl. Ing. Bernhard Thome Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika 08.12.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dipl. Ing. Bernhard Thome 6 971 € (25%) Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika
  Donau-Spargel Handelsgesellschaft m.b.H. 6 971 € (25%) Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika
  Willi Kreienbaum 9 062 € (32.5%) Sassenberg 483 36 Spolková republika Nemecko
  Oliver Brink 0 € (0%) Lüder 293 94 Nemecká spolková republika
  Inka Schenk 4 880 € (17.5%) Buchholz in der Nordheide 212 44 Nemecká spolková republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.10.2016Noví spoločníci:
   Oliver Brink Rosenstraße 7 Lüder 293 94 Nemecká spolková republika
   Oliver Brink Rosenstraße 7 Lüder 293 94 Nemecká spolková republika
   Inka Schenk Dangersener Straße 18 Buchholz in der Nordheide 212 44 Nemecká spolková republika
   08.12.2010Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Bernhard Thome Brunnenstrasse 15 Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Bernhard Thome Brunnenstrasse 15 2410 Hainburg an der Donau Rakúska republika
   24.04.2010Noví spoločníci:
   Donau-Spargel Handelsgesellschaft m.b.H. Brunnenstrasse 15 Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika
   15.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Fabuš 845 Borský Svätý Jur 908 79
   07.06.2004Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby
   vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
   13.12.2000Nové sidlo:
   1135 Veľké Leváre 908 73
   Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Willi Kreienbaum Groeblingerstrasse 62 Sassenberg 483 36 Spolková republika Nemecko
   23.01.1995Nové obchodné meno:
   ASPARAGUS spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   pestovanie ovocia a zeleniny
   spracovanie a konzervovanie zeleniny a ovocia
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti poľnohospodárstva
   22.11.1993Nové predmety činnosti:
   pestovanie zeleniny;
   12.02.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu s ovocím a zeleninou
   veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
   maloobchod s ovocím a zeleninou
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.12.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným