Vytvořte fakturu

SOFOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.06.2016
Basic information
Obchodní název SOFOS
IČO 31318347
Datum vytvoření 14 Únor 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SOFOS
Dúbravská cesta 3
84546
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 917 433 €
Zisk 107 944 €
Kapitál 2 481 509 €
Vlastní kapitál 1 156 614 €
Kontaktní informace
webové stránky http://pocitace.sofos.sk
Telefon(y) +421254773980
Mobile(y) +421918602624
Date of updating data: 08.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,584,368
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 887,717
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 18,380
2. Software (013) - /073, 091A/ 18,380
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 822,757
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 143,022
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 326,886
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 351,349
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,500
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 46,580
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 25,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 21,580
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,686,074
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 61,155
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 61,155
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 7,945
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 7,945
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 598,018
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 569,691
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 569,687
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 28,327
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,018,956
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,925
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,015,031
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,577
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,577
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,584,368
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,232,950
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,598
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,598
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 577,574
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,590
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,590
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 529,244
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 598,732
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -69,488
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 107,944
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,351,418
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 92,922
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,045
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 88,877
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 9,876
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 9,876
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,466,740
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 945,013
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 945,013
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 138,354
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 98,309
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,698
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 154,550
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 112,816
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 53,090
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 53,090
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 728,790
Date of updating data: 08.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,917,697
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,917,433
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,552,676
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,315,627
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 40,833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,297
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,736,177
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,516,855
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 70,002
D. Služby (účtová skupina 51) 1,923,290
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 951,194
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 807,049
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 131,121
4. Sociální náklady (527, 528) 13,024
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,604
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 224,555
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 224,555
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 15,284
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,393
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 181,256
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,358,156
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 264
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 127
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 127
XII. Kurzové zisky (663) 136
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 34,002
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 3,320
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 21,695
2. Ostatní náklady (562A) 21,695
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 411
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,576
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33,738
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 147,518
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 39,574
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 44,232
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -4,658
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 107,944
Date of updating data: 08.06.2016
Date of updating data: 08.06.2016